Official Update :

กรุงไทยจับมือเครดิตบูโร ตรวจข้อมูลรู้ผลภายใน 24 ชม.

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด (เครดิตบูโร) ขยายช่องทางบริการตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT อำนวยความสะดวกให้ลูกค้ารับรายงานได้ทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงนับจากทำรายการและชำระเงินสำเร็จ

การบริหารดังกล่าว ถือว่ามีความสะดวกรวดเร็วกว่าการเลือกรับเอกสารผ่านทางไปรษณีย์  ที่ต้องรอภายใน  7 วันทำการ  ทำให้ลูกค้ารู้สถานะหนี้  มีวินัยทางการเงินและสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Post Today