Official Update :

เปิดเส้นทางสู่...“ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ” ระดับสากล !!!

Fellow Chartered Financial Practitioner” หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า FChFP เป็นหลักสูตรคุณวุฒิที่ปรึกษาทางการเงินของ “สมาคมที่ปรึกษาทางการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Financial Services Association หรือ APFinSA)” ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงค์โปร์ และถือได้ว่าเป็นสมาคมที่ปรึกษาการเงินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค


โดย APFinSA” ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2534 ภายใต้ชื่อแรกว่า สภาประกันชีวิตแห่งเอเซียแปซิฟิค (Asia Pacific Life Insurance Council หรือ APLIC) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันชีวิต และบริการให้คำปรึกษาทางการเงิน จึงทำให้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนชื่อองค์กรเสียใหม่เป็น APFinSA” เพื่อที่จะได้ครอบคลุมธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจรทุกประเภทนั่นเอง


FChFP” เป็นหลักสูตรใบอนุญาตทางวิชาชีพ (Professional Designation) และการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Professional Development) ที่ถูกจัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับนับถือจากนานาชาติ ทั้งนี้ เนื้อหาของหลักสูตรสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 หมวดวิชาๆ ละ 30 ชั่วโมง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้


Module 1: ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนการเงิน และลงทุน (Fundamentals of Investments and Financial Planning) เนื้อหาจะครอบคลุมหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้จ่าย การออม การกู้ยืม และการลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว


Module 2: การวางแผนเกษียณอายุ และแนวคิดเรื่องภาษี (Retirement Planning and Tax Concept) เนื้อหาจะครอบคลุมถึงเรื่องของการวางแผนเพื่อรองรับการเกษียณอายุในอนาคต ตลอดจนระบบภาษีอากรที่มีผลกระทบต่อทั้งบุคคล และกิจการโดยทั่วไป


Module 3: การวางแผนลงทุน (Investment Planning) เนื้อหาจะครอบคลุมถึงการวิเคราะห์การลงทุน การซื้อขายสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ผลตอบแทน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงกระบวนการจัดสรรสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

Module 4:
การบริหารจัดการความเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Risk Management and Legal Aspects) เนื้อหาจะครอบคลุมถึงภาพรวมของธุรกิจประกัน ความสำคัญของกรมธรรม์ประกันชีวิต การทำประกันวินาศภัย ตลอดจนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่สำคัญเพื่อปกป้องตนเองทางกฎหมาย


Module 5: การวางแผนมรดก แผนภาษีส่วนบุคคล และแผนภาษีสำหรับเจ้าของธุรกิจ (Estate Planning and Tax Planning for Individuals and Business Owners) เนื้อหาจะครอบคลุมถึงการถ่ายโอนมรดก การจัดทำพินัยกรรม การวางแผนสร้างทายาททางธุรกิจ รวมถึงการวางแผนภาษีทั้งส่วนบุคคล และกิจการโดยทั่วไป


Module 6: การวางแผนการเงินภาคปฎิบัติ (Financial Planning Application) เนื้อหาจะเน้นไปที่กระบวนการวิเคราะห์ และให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการเงินรอบด้าน (Comprehensive Financial Plan) โดยใช้กรณีศึกษาจริง


“ในประเทศไทย หลักสูตร ‘FChFP’ ได้เข้ามาเปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยมี สมาคมตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน (Thai Association of Insurance and Financial Advisors: THAIFA)’ เป็นผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรไม่เพียงแต่จะเน้นหลักวิชาการที่เข้มข้นควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริงๆ แล้ว หากยังมีการสอบเพื่อขอรับคุณวุฒิ ‘FChFP Designation’ อีกด้วย”


อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางการเงิน และมีประสบการณ์ด้านการให้บริการทางการเงินมาเป็นเวลานาน จึงได้มีการกำหนดหลักสูตร FChFP” ฉบับรวบรัดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เรียกว่า FChFP Conversion Course for Executive Program โดยผู้ที่สนใจจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน และต้องสอบข้อเขียนด้านการวางแผนการเงินอย่างครบวงจร โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนรวม จึงจะถือว่า จบหลักสูตรอย่างสมบูรณ์ และสามารถประกาศตนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพผู้ที่ได้รับคุณวุฒิ FChFP Designation” และใช้ FChFP” ต่อท้ายชื่อ และนามสกุลของตนเองได้


สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจ และต้องการที่จะผันตัวเองมาเป็น “ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ” ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศ และในระดับนานาชาติ ก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร “FChFP Conversion Course for Executive Program” เพิ่มเติมได้จากเวปไซด์ www.thaifa.org ครับ

ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

นักวิชาการอิสระสายการเงิน-การลงทุน ชอบสื่อสารเรื่องการเงินยากๆ ให้เข้าใจง่าย ผ่านการสอน งานเขียน และการเป็นวิทยากร ทุ่มเททั้งชีวิต หวังปลุกคนไทยให้ตื่นขึ้นมา อ่านออก-เขียนได้ทางการเงิน