Official Update :

ชูกลยุทธ์ “Asset Allocation”…ช่วยให้การลงทุนง่ายขึ้น-ตอบโจทย์การลงทุนระยะยาว !!!

ในยุคที่โลกการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อข่าวสารเช่นปัจจุบันนี้ จะดีกว่ามั้ย ถ้ามี กองทุนสำเร็จรูป ที่ช่วยให้ชีวิตการลงทุนของคุณง่ายขึ้น


ด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ จัดสรรการลงทุน (Asset Allocation)” ของกลุ่มกองทุนมั่ง-มี-ศรี-สุขของ บลจ.กรุงไทย ที่ใส่น้ำหนักของสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง หุ้น ด้วยน้ำหนักที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 10%, 25%, 50% และ 75%


เพื่อให้ง่ายสำหรับผู้ลงทุนในการเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองและเป้าหมายผลตอบแทนที่คาดหวัง 3% ต่อปี 5% ต่อปี 7% ต่อปี และ 9% ต่อปี เพียงเลือกเท่านั้น


วันนี้ ทีมงาน โต๊ะกองทุน Wealthythai’ มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาอัพเดทใฟ้ฟังกันชู
มั่ง-มี-ศรี-สุขตอบโจทย์ทุกสภาวะการลงทุน...ผ่านกลยุทธ์ ‘Asset Allocation’


โดย ชวินดา หาญรัตนกูล” กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) บอกว่า สถานการณ์การลงทุนทั้งในตลาดเงิน ตลาดทุน ทั่วโลก ปัจจุบัน อาจจะต้องเผชิญความเสี่ยงหรือความผันผวนที่สูงขึ้นในปี 2021 นี้ ทั้งจากสาเหตุความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในแต่ละภูมิภาค ตัวเลขทางเศรษฐกิจโดยรวมที่เริ่มมีการปรับประมาณการการเติบโตลงจาก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF)” รวมไปถึงความสามารถในการสร้างผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ว่าจะยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามประมาณได้มากน้อยเพียงใด (คุณชวินดา หาญรัตนกูล)
จากปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนนี้ บริษัทจึงแนะนำนักลงทุนให้มองหาทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มโอกาสสร้างความมั่นคงจากการลงทุนในระยะยาวได้ สำหรับในช่วงตรุษจีนนี้ ธีมการลงทุนแบบ มั่งมีศรีสุข จึงน่าจะตอบโจทย์สำหรับนักลงทุนที่อาจจะไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์ ข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั่นเอง” 


สำหรับธีมการลงทุนแบบ มั่งมีศรีสุข ประกอบไปด้วย 4 กองทุน อันได้แก่  

  • กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (KTMUNG-A)’ เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงประมาณการสัดส่วนการลงทุนเน้นตราสารทุน 75% ตราสารหนี้สัดส่วน 15% ตราสารทางเลือก 10% 


  • กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (KTMEE-A)’ เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ปานกลางถึงสูง มีประมาณการสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 50% ตราสารหนี้สัดส่วน 40% ตราสารทางเลือก 10% 


  • กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (KTSRI-A)’ เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยถึงปานกลาง มีประมาณการสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 65% ตราสารทุน 25% ตราสารทางเลือก 10% 


  • กองทุนเปิดกรงไทยสุขใจ (KTSUK-A)’ เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย มีประมาณการสัดส่วนการลงทุนตราสารหนี้ 80% ตราสารทุน 10% และตราสารทางเลือก 10% 
มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ได้
3% ต่อปี 5% ต่อปี 7% ต่อปี และ 9% ต่อปี ตามระดับความเสี่ยง


ทั้งนี้มุ่งเน้นการลงทุนแบบ การจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation)” ในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก ผ่าน Fund of Funds ภายใต้บริษัทจัดการกองทุน เน้นการกระจายน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะสมกับวัฏจักรเศรษฐกิจระยะยาวในแต่ละช่วงเวลาและความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ (Strategic Asset Allocation) และจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79%’ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะมีการบริหารพอร์ตให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดที่มีความผันผวน มีการติดตามและกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหน่วยอย่างต่อเนื่อง 


ผู้จัดการกองทุนยังสามารถเพิ่มหรือลดน้ำหนักสินทรัพย์ได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดที่อาจจะมีความผันผวนได้ในระยะสั้น (Dynamic Tactical Asset Allocation) เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ให้ได้ผลตอบแทนอยู่ที่ 3% ต่อปี 5% ต่อปี 7% ต่อปี และ 9% ต่อปี ตามลำดับ*”  


*อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนที่เกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 7 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว


กองทุนสำเร็จรูปออกแบบมาให้ง่ายสำหรับผู้ลงทุน เพียงเลือกกองทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและผลตอบแทนคาดหวังของตัวเองเท่านั้นมั่ง-มี-ศรี-สุขกองทุนกลุ่มนี้น่าจะช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้นไม่มากก็น้อย

โต๊ะกองทุน Wealthythai