Official Update :

เฟ้น ‘10 ธีม ESG’ ทั่วโลก...โอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาว!!!

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโลกเกิดขึ้นมาพร้อมกับความตื่นตัวต่อเรื่องเหล่านี้ และนั่นมาพร้อมกับโอกาสในการลงทุนใน ธีม ESG” ทั่วโลก ซึ่งเป็นกระแสการลงทุนหลักอันหนึ่งที่มาแรง โดยเฉพาะหลังโจ ไบเดนขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่46 ในปัจจุบัน


และกระแสหลักของโลกนี้ ก็ถาโถมไปทั่วโลก ในไทยเองก็มีการลงทุนอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นมาแล้วเช่นกัน 


บลจ.ไทยพาณิชย์ เองมองว่าธีมการลงทุนอย่างยั่งยืนนี้ จะยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปในอนาคตข้างหน้าและนับเป็นจังหวะที่ดีในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธีมการลงทุนนี้ด้วยเช่นกัน


วันนี้ ทีมงาน โต๊ะกองทุน Wealthythai’ มีเรื่องราวดี ที่น่าสนใจมาอัพเดทกันเช่นเคยธีมหุ้น ESG” เป็นกระแสหลักหนึ่งของการลงทุนในโลก

โดยณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด มองว่า ในปี 2020 เป็นปีที่เกิดความผันผวนอย่างมากจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมไปทั่วโลกทั้งเศรษฐกิจ การลงทุน หรือแม้กระทั่งสังคม อย่างไรก็ดี ความคืบหน้าในการผลิตและแจกจ่ายวัคซีน นับว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาสู่ระดับปกติได้แต่อาจต้องใช้เวลา ทั้งนี้ ยังคงแนะนำให้นักลงทุนควรทำการลงทุนแต่ควรลงทุนด้วยความระมัดระวัง โดยมองว่าการลงทุนในหุ้น กลุ่ม ESG’ เป็นกลุ่มที่น่าจับตามองจากนักลงทุนทั่วโลก(ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย)

บริษัทเองมี กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (SCBGEESG)’ ที่เน้นลงทุนในบริษัทที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนแบบยั่งยืน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้น ESG และมีปัจจัยพื้นฐานดีที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่นักลงทุนและสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น


โดยกองทุนนี้ได้รับเสียงตอบรับดีจากนักลงทุนหลังจากที่เริ่มเสนอขายครั้งแรกเมื่อเดือนพ.. 20 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกว่า 3,095 ล้านบาท (ที่มาwww.scbam.com ข้อมูล วันที่ 16 .. 21) สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทเท่านั้นเฟ้นลงทุนใน
‘10 ธีม ESG’ ทั่วโลก

การลงทุนแบบ ESG” เป็นการลงทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทที่คำนึงถึงความรับผิดชอบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 


-Environment (สิ่งแวดล้อม) คือ การที่บริษัทมีนโยบายและกระบวนการทำงานในองค์กรเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท 


-Social (สังคมคือ การที่บริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนที่บริษัทมีความเกี่ยวข้องให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน 


-Governance (ธรรมาภิบาลคือ การที่บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น


โดยกองทุน SCBGEESG’ นี้มีกลยุทธ์บริหารเชิงรุก (Active management) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ ‘Janus Henderson Horizon – Global Sustainable Equity Fund’ (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน


สำหรับกองทุนหลักจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (SICAV) และอยู่ภายใต้ UCITS มีวัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมในเชิงบวก โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน


ปัจจุบันกองทุนหลักเน้นพอร์ตการลงทุนที่เป็น High-Conviction ในบริษัทที่มีความยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยหุ้นทั่วโลกประมาณ 50 – 70 ตัว รวมถึงโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการลงทุนอย่างยั่งยืนเพื่อความโปร่งใสและวัดผลได้ โดยกองทุนจะเฟ้นหาโอกาสในการลงทุน ด้วย 10 ธีมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และสังคม อาทิเช่น พลังงานสะอาดการขนส่งการจัดการน้ำการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพด้านความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต เป็นต้น ซึ่งกองทุนบริหารโดยทีมที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในการลงทุนอย่างยั่งยืนและเป็นผู้นำในด้านนี้


ธีม ESG เป็นกระแสหลักหนึ่งของการลงทุนโลก มีมาตั้งแต่ก่อนโจ ไบเดนจะชนะการเลือกตั้งและดูจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นหลังจากได้เข้ามาเป็นประธานาธิบดีคนที่46 สำหรับใครที่กำลังมองหาทางเลือกเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาวจากธีมนี้ เชื่อว่ากองทุน SCBGEESG’ น่าจะตอบโจทย์คุณได้ไม่มากก็น้อย

โต๊ะกองทุน Wealthythai