Official Update :

“กอง SCBSMART4” ฉลาดปรุงส่วนผสม...ไม่ต้องเสี่ยงมาก-ก็สร้างผลตอบแทนที่ดีได้!!!

การลงทุนรูปแบบการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation)” ก็ยังคงมีนักลงทุนไม่น้อยที่ให้ความสนใจการลงทุนประเภทดังกล่าวหรือบางคนเองก็ใช้การลงทุนประเภทนี้เป็นคอร์พอร์ตโฟลิโอ


สาเหตุหลักๆ นั้น เพื่อช่วย ลดความเสี่ยง การลงทุนในสินทรัพย์สินทรัพย์ที่อาจเกิดความผันผวนได้ในช่วงที่สภาวะตลาดเกิดปัจจัยเชิงลบจนทำให้ราคาสินทรัพย์ปรับลดลง


ซึ่งการลงทุนแบบ “Asset Allocation” ก็มีเห็นอยู่มากมายโดยเฉพาะในกองทุนรวมที่แต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะมีการจัดสรรเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามกลยุทธ์ของผู้จัดการกองทุน


จึงทำให้นักลงทุนอาจเกิดความลังเลว่ากองทุนไหนจะน่าสนใจ หรือกองไหนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี เพราะด้วยกลยุทธ์ของผู้จัดการกองทุนที่หลากหลายสไตล์ ย่อมทำให้ตัวเลือกของผู้ลงทุนมีความหลากหลายตามไปด้วยเช่นกัน


ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงได้หยิบ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)” หรือ “SCBSMART4” กองทุนรวมประเภท Asset Allocation จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัดที่ได้รับการจัดอันดับจาก มอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว มาแชร์ให้แก่ผู้ที่สนใจกันในครั้งนี้กอง SCBSMART4”…คุมความเสี่ยงอยู่หมัดตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกว่า 9 ปี ค่า S.D. อยู่ที่ 5.76% ต่อปี

กลุ่ม กองทุนผสมถือเป็นกองทุนสำเร็จรูปที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่ไม่มีเวลาจะมาจัดพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่นี้ให้กับ บลจ.” เป็นผู้จัดสรรส่วนผสมให้ โดยมี ผู้จัดการกองทุนคอยบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย


มีตั้งแต่กองทุนผสมที่มีความเสี่ยงต่ำ ปานกลาง ไปถึงสูง อิงกับสัดส่วนของหุ้นในพอร์ตการลงทุนเป็นสำคัญ มีทั้งแบบกำหนดเป็นสูตรตายตัวระหว่าง หุ้น กับ สินทรัพย์อื่น ตลอดจนส่วนผสมที่ให้ไว้เป็นกรอบในการลงทุนเอาไว้ แล้วแต่บลจ.ไหนจะดีไซด์ออกแบบมาตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนได้ตรงใจกว่ากัน
สำหรับ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)” หรือ “SCBSMART4” จัดอยู่ในกลุ่มกองทุนผสมที่เป็น ‘Moderate Allocation’ มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ตอบโจทย์นักลงทุนโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี มีการระบุสัดส่วนไว้อย่างชัดเจน อาทิตราสารแห่งทุน (หุ้น) ไม่เกิน 43% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 36% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน


กองทุนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน  2555 ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ( วันที่ 19 มีนาคม 2564) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่  128,653,961 บาทและมีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 10.41 บาทต่อหน่วย


กองทุน SCBSMART4’ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าเป็นกองทุนรวมประเภท Asset Allocation ตัวนโยบายการลงทุนของกองทุนจึงมีการกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ประกอบไปด้วย ลงทุนในตราสารทุน (หุ้น) ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ... ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ


นอกจากนี้อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของนโยบายของกองทุนนั้น จะมีการบริหารความเสี่ยง โดยควบคุมมูลค่าความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบที่กำหนด (Value-at-Risk หรือ VaR) ประมาณ -15% ต่อปี โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ


โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ของกองทุน ปัจจุบัน (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) ประกอบไปด้วย

-หน่วยลงทุน 66.69%

-ตราสารหนี้ภาคเอกชน 14.20%

-พันธบัตรรัฐบาล / ธนาคารแห่งประเทศไทย / รัฐวิสาหกิจ 12.05%

-เงินฝาก 9.75%

-อื่นๆ -2.69%
ในแง่ผลการดำเนินงานของกองทุน SCBSMART4’ แม้ว่าอาจจะทำได้ต่ำกว่าดัชนีชี้วัดแต่ก็ถือว่าทำได้ไม่เลว โดยตั้งแต่จัดตั้งกองอยู่ที่ 2.81% ต่อปี เทียบกับดัชนีชี้วัดเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20% ต่อปี แต่ในส่วนของความผันผวนของผลการดำเนินงานถือว่าทำได้ค่อนข้างดีอยู่ในระดับต่ำที่ 5.76% ต่อปี เทียบกับดัชนีชี้วัดเฉลี่ยอยู่ที่ 5.42% ต่อปี อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปี กองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ -21.65%


สำหรับกองทุน SCBSMART4’ มีอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจหรืออาจจะจุดสำคัญกับนักลงทุนบางรายที่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจลงทุนเลยก็ว่าได้ คือนโยบายการจ่ายปันผลซึ่งกองทุนที่จะมีการจ่ายปีละไม่เกิน 2ครั้ง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจำนวนครั้งที่จ่ายเงินปันผลรวมอยู่ที่ 6 ครั้ง รวม 2.1683 บาท


โดยผู้ที่สนใจกองทุน SCBSMART4’ การซื้อของหน่วยลงทุนนั้น มีมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไปอยู่ที่ 1,000 บาทส่วนมูลค่าขั้นต่ำการขายคืนนั้นอยู่ที่ 1,000 บาทเช่นกัน โดยระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน (T+5)


ส่วนช่องทางการซื้อขายกองทุนสามารถทำได้ผ่านช่องทาง DIGITAL (SCB EASY NET และ SCB EASY APP) ธนาคารไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น


กองทุน SCBSMART4 เป็นอีกหนึ่งกองทุนรวมที่จะช่วยตอบโจทย์แก่นักลงทุนที่ไม่ต้องการให้เงินต้นที่ลงทุนเกิดความผันผวนหรือแกว่งตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะด้วยตัวนโยบายที่นอกจากจะมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์แล้ว ยังมีการปิดความเสี่ยงอย่างอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินไว้ด้วยเช่นกัน

กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา