Official Update :

อยากได้ผลตอบแทนแบบหุ้น-แต่ไม่เสี่ยงเท่าหุ้น...“กอง MFX” ช่วยคุณได้ !!!

ในยามที่ ตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง จนไม่สามารถจับจังหวะลงทุน มักเป็นปัญหาใหญ่สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่จะเข้าลงทุนในตลาดทุน เพราะหากลงทุนผิดจังหวะอาจทำให้ต้องตั้งแคมป์บนยอดดอยอันแสนยาวนาน


แต่หากต้องการที่จะให้เงินต้นออกดอกออกผลให้ดีที่สุด ในยามที่อัตรา ดอกเบี้ยเงินฝาก ติดดินนั้น จึงไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ว่าการลงทุนในตลาดทุนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด


ฉะนั้น ผลิตภัณฑ์การลงทุนทางเลือกอย่างกองทุนรวมผสมที่เน้นลงทุนในหุ้น (Aggressive Allocation) ที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยบริหารจัดการให้ ก็อาจจะตอบโจทย์นักลงทุนที่รับมือกับภาวะผันผวนได้ไม่ดีนัก


ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงมีอีกหนึ่งกองทุนมาแนะนำให้แก่ผู้ที่สนใจและคนอ่านกันในครั้งนี้ ได้แก่กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์หรือ “MFX” ที่ได้รับการจัดอันดับจากมอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาวมาฝากกันกอง MFX” โชว์ผลตอบแทนตั้งแต่ตั้งกองทุน 21 ปีกว่า เฉลี่ย 11.25% ต่อปี

จะลงทุน ตราสารหนี้ ผลตอบแทนก็ไม่โดนใจ จะลงทุน หุ้น ก็เสี่ยงเกินไป...กลัว อยากได้ผลตอบแทนดีกว่าตราสารหนี้ สูงใกล้ๆ หุ้นก็ดี แต่ไม่เสี่ยงเท่าหุ้น...มีมั้ย? คำตอบ คือ มี


กองทุนผสม ถือว่าถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่ ที่อยากจะขยับออกจากสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ เช่น เงินฝาก ออกมาสู่สินทรัพย์ความเสี่ยงสูงอย่าง หุ้น ได้เป็นอย่างดี ส่วนความเสี่ยง และ ผลตอบแทนคาดหวัง จะมีมากน้อยแค่ไหนนั้น ขึ้นกับส่วนผสมใน หุ้น ของกองทุนผสมนั้นๆ ว่ามีสัดส่วนมาก-น้อยแค่ไหนเป็นสำคัญ


สำหรับใครที่มองหา โอกาสได้ผลตอบแทนดีไม่แพ้หุ้น แต่ไม่เสี่ยงเท่าหุ้น กลุ่มกองทุนผสม-Aggressive Allocation” น่าจะตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดี ซึ่งกองทุนที่จะแนะนำในวันนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน

นั่นก็คือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ หรือ “MFX” จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)’ เป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นในวันที่13 ตุลาคม 2542 จนถึงปัจจุบัน (วันที่ 11 พฤษภาคม 2564) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 12,818,102 บาท และมีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 39.65 บาท/หน่วย


ซึ่งนักลงทุนที่ต้องการมีรายได้ระหว่างถือหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าวก็อาจจะตอบโจทย์นักลงทุนกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะด้วยนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินกว่า 50% ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล นับตั้งแต่ตั้งกองทุนมาจ่ายมาแล้ว 13 ครั้ง เป็นเงินรวม 26.07 บาท ซึ่งน่าจะสร้างความพอใจให้กับนักลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ได้เป็นอย่างดี


สำหรับนโยบายการลงทุนนั้น กองทุนจะกระจายเงินลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน


โดยสัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน วันที่ 31 มีนาคม 2564 สินทรัพย์หลักหรือกว่า 93.12% เป็นตราสารทุน (หุ้น) ที่เหลือเป็นงดสดและอื่นๆ อีก 6.88%


ซึ่ง 5 อันดับอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงสุดประกอบไปด้วย 

1.ธนาคาร 14.79%

2.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13.56%

3.พลังงาน 13.35%

4.เงินทุนและหลักทรัพย์ 12.38%

5.พาณิชย์ 11.72%

ในส่วนของผลการดำเนินงานของกอง MFX’ ตั้งแต่จัดตั้งกองถือว่าทำได้ค่อนข้างดีโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 11.25% ต่อปี ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองอยู่ที่ 17.91% ต่อปี อย่างไรก็ดีกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุดตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -23.24%


โดยผู้ที่สนใจ กองทุนมีมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกอยู่ที่ 10,000 บาท และมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไปอยู่ที่ 1,000 บาท ขณะที่มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและยอดคงเหลือขั้นต่ำนั้นไม่กำหนด โดยระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจะได้ภายใน 3 วัน ทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน


ส่วนช่องทางการซื้อขายกองทุนสามารถทำได้ผ่านบลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนตามที่บลจ.ได้แต่งตั้ง


กองทุนรวมผสม-Aggressive Allocation อย่างกอง MFX’ ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีเหมือนหุ้น แต่ไม่เสี่ยงเท่าหุ้น โดยมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลบริหารจัดการให้ทั้งในภาวะตลาดผันผวนและภาวะปกติ ที่สำคัญด้วยนโยบายกองทุนที่มีการจ่ายปันผลให้ระหว่างถือหน่วยลงทุนก็สามารถสร้างรายได้ระหว่างที่ภาวะตลาดไม่ได้มีความเคลื่อนที่ชัดเจนได้เป็นอย่างดี

กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา