Official Update :

“สินทรัพย์เสี่ยง” คึกคักตามศก.โลกฟื้นตัว... “Top 5” โชว์ผลตอบแทน 37.08-44.59% !!!

ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวในปี2021 และความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนในหลายภูมิภาคทั่วโลกเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะ “หุ้น”เศรษฐกิจไทยเองต้องถือว่าไม่ค่อยดีนัก พร้อมการมาของ COVID-19 “ระลอก 3” และการทยอยปรับลดตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจในปีนี้ลงเหลือ 1.8 -2.0% ของหลายสำนักนั้น


แต่ “ตลาดหุ้นไทย” ก็ยังให้ผลตอบแทนรวม (SET TRI) ในช่วง 5 เดือนแรกได้ถึง 11.87% ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่ให้ผลตอบแทนที่ดีตลาดหนึ่งในปีนี้เลยทีเดียว


แต่รู้หรือไม่ว่า?...กองทุนที่มีผลงานดีสุดในช่วง 5 เดือนแรก มีผลตอบแทนสูงถึง 44.59% อยู่ในกลุ่ม “กองทุนน้ำมัน”


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthythai’ มีข้อมูลที่สุดกองทุนผลงานดีในแต่ละกลุ่มช่วง 5 เดือนแรกมาฝากกัน“กอง
TMBOIL” แชมป์ผลตอบแทนสูงสุดตั้งแต่ต้นปี...โชว์ผลตอบแทน 44.59%

จากการสำรวจผลงานของกลุ่มกองทุนที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในช่วง 5 เดือนแรก โดยดูเฉพาะ “กองทุนอันดับ1” ของแต่ละกลุ่มเพื่อดูว่าในช่วง 5 เดือนแรกนั้น “ตัว Top” ของกลุ่มไหนมีผลงานดีสุด พบว่า กองทุนที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทุกประเภทในช่วง 5 เดือนแรก ให้ผลตอบแทนเป็นบวกทั้งหมด โดยให้ผลตอบแทนตั้งแต่ 5.14 – 44.59% ซึ่งสะท้อนภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้เป็นอย่างดี


โดยกองทุนที่มีผลงานดีสุด 5 อันดับแรก สามารถทำผลตอบแทนได้มากกว่า 37% และมีถึง 2 กองที่ลงทุนในหุ้นไทย ได้แก่


1. “กองทุนเปิด
ทหารไทย ออยล์ ฟันด์ (TMBOIL)” ของ บลจ.ทหารไทย อยู่ในกลุ่ม “กองทุนน้ำมัน” ให้ผลตอบแทน 59%

“กองทุนมีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ‘Invesco DB Oil Fund’ ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange : NYSE Arca) ที่มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return TM ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดย Invesco PowerShares Capital Management LLC2.“กองทุนเปิดทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์(TISCOAGF)”
ของ ‘บลจ.ทิสโก้’ อยู่ในกลุ่ม Moderate Allocation” ให้ผลตอบแทน 42.00%

“กองทุนกลุ่ม Moderate Allocation นี้ ตามเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจะต้องลงทุนในหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 25% แต่ < 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ในส่วนของกองทุน TISCOAGF มีนโยบายกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเป็นสำคัญ”


3.“กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)”
ของ ‘บลจ.พรินซิเพิล’ อยู่ในกลุ่ม “กองหุ้นเวียดนาม” ให้ผลตอบแทน 41.78%

“กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน”4.“กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว
(MIDSMALLLTF)” ของ ‘บลจ.เอ็มเอฟซี’ อยู่ในกลุ่ม “กองหุ้นขนาดกลาง-เล็ก” ให้ผลตอบแทน 39.62%

“กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน”5.“กองทุนเปิดแมนู​ไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
(MS-USBANK)” ของ ‘บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)’ อยู่ในกลุ่ม “กองหุ้นสหรัฐ ให้ผลตอบแทน 37.08%

“กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน ‘Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (Class AA USD)’ (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ภายใต้การบริหารจัดการของ ‘Manulife Asset Management (Hong Kong)’ โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารทางการเงินที่อ้างอิงกับตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก”


ส่วนกองทุนกลุ่มที่มีผลตอบแทน 5 อันดับท้ายตารางนั้น ก็ยังคงให้ผลตอบแทนเป็นบวกทุกกองและบางส่วนคือกลุ่มกองทุนที่เคยมีผลงานโดดเด่นในปีที่แล้ว โดย 5 อันดับท้ายตาราง ได้แก่ กลุ่มกองหุ้นสุขภาพ, กอง Conservative Allocation, กองหุ้นสุขภาพ, กองดัชนี SET50 และกองทุนทองคำ


ทั้งหมดนี้ คือ กองทุนที่มีผลงานโดดเด่นของแต่ละกลุ่มในช่วง 5 เดือนแรกที่ผ่านมา จะเห็นว่าโอกาสการลงทุนนั้นมีอยู่เสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) อย่างเหมาะสมน่าจะตอบโจทย์การลงทุนให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อย

สรวิศ อิ่มบำรุง

บรรณาธิการ Wealthythai.com มีประสบการณ์ในสายข่าวกองทุนรวม นสพ.กรุงเทพธุรกิจ และนิตยสาร Money&Wealth เป็นผู้แนะนำการลงทุนที่มีใบอนุญาต IC Complex 2 และมีผลงานเขียนหนังสือ ‘รวยด้วยกองทุนรวม’, 'ยิ่งลงทุน ยิ่งรวยเกษียณสุขและมั่งคั่ง ด้วยกองทุนรวม RMF’ และ ‘ลงทุนกองทุนหุ้น รวยได้ไม่แพ้เซียน’