Official Update :

แผน 3 ปีสู่การผลักดันพัฒนาการด้านความยั่งยืน...“กองทุน” & “อุตสาหกรรมจัดการลงทุน” !!!

เรื่องของ “ความยั่งยืน” ได้เป็นกระแสหลักของโลกขยายไปในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ในฝั่งของการลงทุนเอง “การลงทุนแบบยั่งยืน” กลายเป็นหนึ่งใน Mega Trend ของโลกการลงทุนไปแล้ว


ในไทยเองก็มีพัฒนาการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง


ล่าสุดทาง “สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)” ในบทบาทของผู้ร่วมพัฒนาตลาดทุนก็พร้อมสนับสนุน “สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)” 


ให้เดินหน้าดำเนินการตาม “แผนงานพัฒนาการลงทุนเพื่อความยั่งยืน” ระยะ 3 ปี เสริมสร้างศักยภาพผู้จัดการกองทุนไทยขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน


วันนี้ ทีมงาน โต๊ะกองทุน Wealthythai’ มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอัพเดทกัน“ก.ล.ต.” หนุน “
AIMC” เดินหน้าขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน

ล่าสุด “สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)” สนับสนุน “สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)” ดำเนินการตามแผนงานการลงทุนเพื่อความยั่งยืนระยะ 3 ปี (AIMC 3-Year Sustainable Roadmap) รวมถึงโครงการ Thailand ESG Data Framework*” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการศึกษาและจัดทำ data framework ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งจะเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ลงทุนใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน


“การยกระดับการทำหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนตาม I-Code** โดยการริเริ่มให้มีโครงการ Thailand ESG Data Framework เป็นหนึ่งในแผนงานย่อยของ AIMC 3-Year Sustainable Roadmap โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน (CMDF)’ และได้ว่าจ้าง ‘Morgan Stanley Capital International (MSCI)’ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาระดับสากลมาทำการศึกษาและพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่คำนึงถึงการมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(Environment, Social and Governance : ESG) สำหรับประกอบการตัดสินใจลงทุน”“ก.ล.ต.” พร้อมเป็นแกนกลางหนุนต่อยอด
‘Thailand ESG Data Framework’ 

โดย “รื่นวดี สุวรรณมงคล” เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.บอกว่า ภารกิจหนึ่งของ ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน คือ การสร้างระบบนิเวศ (ecosystem)’ เพื่อให้ตลาดทุนเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบทบาทของผู้ลงทุนสถาบันถือเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนในตลาดทุนอย่างเป็นรูปธรรมได้ ดังนั้น ก.ล.ต. จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนแผนงานพัฒนาการลงทุนเพื่อความยั่งยืนและโครงการ Thailand ESG Data Framework ของ AIMC 
(รื่นวดี สุวรรณมงคล)“ซึ่งจะสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ในเรื่องความยั่งยืน เช่น การยกระดับการเปิดเผยข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนตามแบบ 56-1 One Report โครงการประเมิน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทย และการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund หรือ SRI Fund) ซึ่งคาดว่าหลักเกณฑ์กองทุนรวมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปีนี้” 


นอกจากนี้ ก.ล.ต. พร้อมจะเป็น “แกนกลาง” ความร่วมมือระหว่าง AIMC และองค์กรต่างๆ ของตลาดทุนในการพัฒนาและต่อยอดการดำเนินโครงการ Thailand ESG Data Framework เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอย่างแท้จริงAIMC” ผลักดันพัฒนาการด้านความยั่งยืนของ...“กองทุน” & “อุตสาหกรรมจัดการลงทุน”

ด้าน “วรวรรณ ธาราภูมิ” ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และประธานคณะทำงาน ESG Policy and Collective Action บอกว่า AIMC ริเริ่มโครงการ Thailand ESG Data Framework ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันสามารถใช้ในการบูรณาการปัจจัย ESG ที่สำคัญเข้าไปในการประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงบริบทของประเทศไทย ทั้งเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ESG ในแบบ 56-1 One Report ของ ก.ล.ต. และการประเมินต่างๆ ตลอดจนความเท่าเทียมกับมาตรฐานสากล และเพื่อให้ธุรกิจของกองทุนตอบโจทย์ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (วรวรรณ ธาราภูมิ)“อีกทั้งโครงการ Thailand ESG Data Framework จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสื่อสารให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจความคาดหวังของผู้ลงทุนสถาบันไปในทิศทางเดียวกัน  ถือเป็นการสนับสนุนพันธกิจของ ก.ล.ต. และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของตลาดทุนไทย”


ทั้งนี้ แผนงานการลงทุนเพื่อความยั่งยืนระยะ 3 ปี ของ AIMC จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันพัฒนาการด้านความยั่งยืนของกองทุนและอุตสาหกรรมจัดการลงทุน ซึ่งมีแผนงานย่อยประกอบด้วย 

(1โครงการพัฒนา Thailand ESG Data Framework เพื่อการยกระดับการทำหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนตาม I Code


(2) การเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรของอุตสาหกรรมจัดการลงทุนในการนำปัจจัย ESG ไปประกอบการตัดสินใจลงทุน


(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (ESG/Sustainable Investment) ให้ครอบคลุมทั้งกองทุนรวม ทรัสต์เพื่อการ​ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ไปจนถึงการจัดให้มีทางเลือกในการลงทุนด้าน ESG แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


การผลักดันจาก 2 หน่วยงานหลักอย่าง “ก.ล.ต.” และ “AIMC” เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืนนั้น ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญและต่อเนื่อง ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมกองทุนและตลาดทุนไทยในภาพรวมอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียว

...................

หมายเหตุ:

*โครงการพัฒนา data framework เพื่อช่วยวิเคราะห์ปัจจัยด้าน ESG ที่ผู้ลงทุนควรให้ความสำคัญและใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียน

** I Code คือ หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

โต๊ะกองทุน Wealthythai