Official Update :

ปลดล็อกสู่การลงทุนใน ‘หุ้นกู้คุณภาพดีทั่วโลก’ กับ...“กอง KT-WCORP” !!!

“ตลาดตราสารหนี้ไทย” เอง เมื่อเทียบกับในตลาดโลกก็ถือว่ายังมีขนาดเล็กมาก ดังนั้น การ ‘จำกัด’ การลงทุนไว้เพียงในประเทศไทยบางครั้งก็ทำให้เสียโอกาสการลงทุนไปเช่นเดียวกัน

แม้ปัจจุบันดอกเบี้ยไทยจะทรงตัวใน ‘ระดับต่ำ’...แต่ดอกเบี้ยในต่างประเทศที่ ‘สูงกว่าไทย’ ก็ยังมีอยู่จริง

“ตราสารหนี้” ถือเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ปลอดภัย ที่นักลงทุนให้น้ำหนักการลงทุนไว้ไม่มากก็น้อย เพราะความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับหุ้น จึงเป็นทางเลือกที่ดีหากจะมีสินทรัพย์ดังกล่าวติดพอร์ตไว้

ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงมีกองทุนประเภทตราสารหนี้ที่น่าสนใจอย่างการได้รับการจัดอันดับจาก ‘มอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว’ จาก ‘บลจ.กรุงไทย’ อย่าง “กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์คอปเปอร์เรท บอนด์ฟันด์ (KT-WCORP)” มาแชร์ให้ผู้อ่านกันในครั้งนี้

“กอง KT-WCORP” ลุยหุ้นกู้คุณภาพดีทั่วโลก...โชว์ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง 3.72% ต่อปี

สำหรับ “ตราสารหนี้” เองนั้น ก็มีหลากหลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ‘พันธบัตรรัฐบาล’ ของประเทศต่างๆ หรือ ‘หุ้นกู้บริษัทเอกชน’ ซึ่งจะมีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป

ในกลุ่มของ “หุ้นกู้” เองนั้น ก็แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มที่มีอันดับเครดิตระดับ ‘ลงทุนได้ (Investment Grade)’ คือตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตตั้งแต่ BBB ขึ้นไป กับระดับที่ ‘ต่ำกว่าระดับลงทุนได้ (Non-Investment Grade)’ คือตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตต่ำกว่า BBB ลงไป บางครั้งก็เรียกว่า ‘Junk Bond’

“ตลาดหุ้นกู้ของไทยเองนั้น แม้จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในแง่ของความหลากหลายของตราสารก็ยังค่อนข้างจำกัด แต่ในตลาดโลกมี ‘หุ้นกู้’ ที่มีคุณภาพดีและมีให้เลือกลงทุนจากหลากหลายบริษัทเต็มไปหมดให้เลือกลงทุน นั่นคือโอกาสการลงทุนที่ไม่ควรมองข้ามเช่นเดียวกัน”

สำหรับ ‘กองทุน KT-WCORP’ เป็นกองทุนตราสารหนี้และกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund โดยจดทะเบียนขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2556 จนถึงปัจจุบัน (22 ธันวาคม63) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 285,426,681 บาท มีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 13.24 บาทต่อหน่วย

มีนโยบายการลงทุนในหน่วยของกองทุน ‘BGF Global Corporate Bond Fund’ (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ณ วันที่ 30 พ.ย. 63) กองทุนลงทุนในกองทุนหลักอยู่ 93.71

สำหรับตัวนโยบายของกองทุนหลัก เป็นการลงทุนในกองทุนย่อยของกองทุน ‘BlackRock Global Funds’ โดยกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนใน Luxembourg และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)

โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนอย่างน้อย 70% ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (Investment Grade Corporate Bond) ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ในรูปของเงินตราสกุลต่างๆ ที่มีโอกาสหรือศักยภาพในการลงทุน ตามสัดส่วนที่เหมาะสมในสภาวะการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในแต่ละขณะ

ณ วันที่ 30 พ.ย. 63 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนแบ่งตามภูมิภาคอยู่ในสหรัฐ 43.22%สหราชอาณาจักร 11.02% และฝรั่งเศส 6.09% โดย 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากสุด ได้แก่

  • Industrial 52.84%
  • Financial Ins. 31.71%
  • Utility 7.85%
  • Cash and/or Derivatives 4.79%
  • Agency 1.64%

“หากดูตราสารหนี้ที่กองทุนหลักลงทุนใน 10 อันดับแรก น้ำหนักไม่ถึงตัวละ 1% แสดงว่ามีการกระจายการลงทุนค่อนข้างมากต่างจากกองตราสารหนี้ในประเทศอย่างชัดเจน ที่สำคัญอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่กองทุนหลักลงทุนก็อยู่ที่ 7.71 ปี ซึ่งจะยาวกว่ากองทุนตราสารหนี้ในประเทศค่อนข้างชัดเจน (เราจะหากองทุนตราสารหนี้ในประเทศที่มีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุนยาวเกิน 5 ปี ไม่ได้เลย) ซึ่งก็มาจากกลยุทธ์ที่ทางผู้บริหารกองทุนหลักวางไว้เป็นสำคัญ”

ในด้านผลการดำเนินงานของ ‘กองทุน KT-WCORP’ (ณ วันที่ 30 พ.ย. 63) ย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมีความผันผวนของกองอยู่ที่ 5.21% ต่อปี ต่ำกว่าตัวชี้วัดซึ่งอยู่ที่ 5.94% ต่อปี ส่วนในแง่ผลตอบแทนอยู่ที่ 3.72% ต่อปี ในขณะที่ตัวชี้วัดอยู่ที่ 5.25% ต่อปี แต่อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปี กองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ -14.47%

โดยผู้ที่สนใจ ‘กองทุน KT-WCORP’ การซื้อของหน่วยลงทุนนั้น มีมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกอยู่ที่ 1,000 บาท เช่นเดียวกันกับมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป ส่วนมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนและจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืนนั้นไม่กำหนด ขณะที่ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (T+5)

ส่วนช่องทางการซื้อขายของ กองทุน ‘KT-WCORP’ สามารถทำผ่าน ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)

“สำหรับ ‘กองทุน KT-WCORP’ ถือเป็นอีกหนึ่งกองที่น่าสนใจในประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้อีกหนึ่งกอง สำหรับคนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยัง ‘หุ้นกู้คุณภาพดีทั่วโลก’ เพื่อโอกาสเพิ่มผลตอบแทนให้กับตัวเองในยุคดอกเบี้ยในประเทศต่ำเช่นนี้ ดังนั้นการจะมีติดพอร์ตไว้บ้างก็คงไม่เสียหายนัก”