Official Update :

รวมครบจบทุก ‘โปรโมชั่น’ ส่งท้ายปี63…ของ “SSF” & “RMF” !!!

อย่างที่นักลงทุนสายกองทุนรู้กันดีว่า ในช่วงสิ้นปีหรือใกล้ช่วงสิ้นปีนั้นเป็นเทศกาลของกลุ่ม“กองทุนประหยัดภาษี (Tax Fund)”ซึ่งแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จะมีการ‘จัดโปรโมชั่น’เพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมการขาย ในปีนี้ก็จะเหลือ‘กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF)’และ‘กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)’ให้เลือกช้อบกัน

ซึ่งเป้าหมายในการลงทุนดังกล่าวนั้นรัฐต้องการ‘สร้างวินัยการออมเงิน’ในระยะยาวให้คนไทย โดยมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีมาเป็นสิ่งจูงใจให้ โดยผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้อีกทางหนึ่งด้วย

ในวันนี้ทาง‘Wealthy Thai’จึงได้รวบรวมโปรโมชั่น‘กองทุน SSF’และ‘กองทุน RMF’ส่งท้ายปี2563 ในช่องทางออนไลน์ของแต่ละบลจ. มานำเสนอให้แก่นักลงทุนที่สนใจหรือเป็นข้อมูลเพิ่มเติม

“บลจ.พาเหรดจัด “โปรโมชั่น” กระตุ้น‘กองทุนประหยัดภาษี’ ส่งท้ายปี63

โดย“บลจ.บัวหลวงและบลจ.บางกอกแคปปิตอล”จะได้รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาทต่อท่าน เมื่อลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 63 - 30 ธันวาคม 63 ครบ 5 ครั้งขึ้นไป และมียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป ผ่านช่องทางบริการช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นบริการหักบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging: DCA) หรือบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

ถัดมา“บลจ.ไทยพาณิชย์”เมื่อลงทุนในกลุ่ม SSF และ RMF ที่บริหารโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ (ยกเว้นกองทุนประเภทตราสารหนี้ ) ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม จนถึง 30 ธันวาคม 2563 จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) คืน 0.2% ของเงินลงทุน หรือมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

“บลจ.กรุงศรี”เมื่อลงทุน RMF และ SSF ในปี 2563 ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายสำหรับการลงทุนในกองทุนในกลุ่ม RMF ที่บริหารโดย บลจ.กรุงศรี (ยกเว้น กองทุน KFCASHRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, KFMTFIRMF, KFAFIXRMF KFCASHSSF, KFAFIXSSF, และ RMF หรือ SSF ใหม่ในปี 2563 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง) รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท

“บลจ.กสิกรไทย”เมื่อลงทุนในกลุ่มกองทุน SSF และหรือ RMF ที่ร่วมรายการ ผ่านช่องทาต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากสาขาธนาคารกสิกรไทย K PLUS K-My Funds และ K-Cyber Invest ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 63 – 30 ธันวาคม 63 ทุกยอดลงทุนสุทธิ 50,000 บาท รับ Cash Back มูลค่า 100 บาท (สูงสุด 1,000 บาท/ท่าน)​ โดยนับยอดสะสมดังกล่าวจะนับรวมทั้งการซื้อกองทุนที่ร่วมรายการ และยอดสับเปลี่ยนจากกองทุน K-MONEY,K-TREASURY, K-SF, K-SFPLUS และ K-CASH มายังกองทุนที่ร่วมรายการ

“บลจ.เอ็มเอฟซี”สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนกองทุนใน SSF ได้แก่ MTF-SSF, MTQ-SSF, MVSSF, MIFSSF และกองทุน RMF เฉพาะกองทุน M-VALUE, M-PROP RMF, HI-DIV RMF, M-TWSUK RMF เท่านั้น มียอดซื้อ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เอ็มเอฟซีฯ และการโอนเข้าจาก บลจ.อื่นๆ รวมถึงรายการโอนจาก PVD เข้ากองทุน RMF ที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 ธันวาคม 63 รับหน่วยลงทุน MM-GOV มูลค่า 100 บาท สำหรับทุกๆ ยอดการลงทุนสะสมครบ 50,000 บาท

“บลจ.กรุงไทย”ลงทุนใน KTAM RMF/SSF (ปกติ) (ยกเว้น RMF2, RMF3, RMF4) รับเงินคืน 100 บาท เข้ากองทุน KTSTPLUSเมื่อมียอดลงทุนสุทธิทุกๆ 50,000 บาท (สำหรับการชำระทุกช่องทาง)" ตั้งแต่ 2 มกราคม - 30 ธันวาคม 2563 และสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต KTC หรือใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินลงทุน 100 บาทหรือยอดสับเปลี่ยนสุทธิของกองทุน "มั่งมีศรีสุข" RMF ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563 (จากกองทุนประเภท MF อื่นๆ ภายใต้การจัดการของบลจกรุงไทย) ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS 100 บาท

บลจ.ทิสโก้”เมื่อมียอดซื้อและสับเปลี่ยนเข้ากองทุน SSF/RMF ที่ร่วมรายการทุกๆ 50,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 63 – 31 มกราคม 64 จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) มูลค่า 100 บาท (มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/1ท่าน) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจะนับเฉพาะยอดสับเปลี่ยนจากบลจ.อื่นเข้ามายัง บลจ.ทิสโก้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)”โปร SSF สำหรับเงินลงทุนทุก ๆ 50,000 บาท ในหน่วยลงทุน ABTESSF ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 ธันวาคม 2563 จะได้รับหน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท ในกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น (ABCC) โปร RMF สำหรับเงินลงทุนทุก ๆ 50,000 บาท ในหน่วยลงทุน ABSC-RMF และ ABAPAC-RMF ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563 จะได้รับหน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท ใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น (ABCC)

บลจ.วรรณ”สำหรับ SSF หรือ RMF ที่ร่วมรายการผ่านทุกช่องทางการขายหน่วยลงทุน เช่นผ่านONE-LIVE ,ONEAM Mobile Application และAMP เป็นต้น มียอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในช่วงระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 63 ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปรับหน่วยลงทุน 1AM-DAILY มูลค่า 30 บาทและเมื่อลงทุนเพิ่มทุกๆ 10,000 บาท รับหน่วยลงทุน 1AM-DAILY เพิ่ม 10 บาท

“บลจ.แลนด์แอนเฮ้าส์”เมื่อลงทุน SSF ที่บริหารโดยบลจ.แลนด์แอนเฮ้าส์ มียอดงินลงทุนสะสมสุทธิในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 ธันวาคม 63 รับหน่วยลงทุนกองทุน LHMM 0.2% ของยอดการลงทุนสะสมสุทธิรวมในกลุ่ม SSF สูงสุดไม่เกิน 800 บาท ส่วนการลงทุน RMF ที่บริหารโดยบลจ.แลนด์แอนเฮ้าส์ มียอดงินลงทุนสะสมสุทธิในช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย.- 30 ธ.ค. 63 รับหน่วยลงทุนกองทุน LHMM 0.2% ของยอดการลงทุนสะสมสุทธิรวมในกลุ่ม RMF สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

“บลจ.พรินซิเพิล”สำหรับ SSF ของบลจ.พรินซิเพิล ทุกๆยอดเงินลงทุนสุทธิ 50,000 บาทขึ้นไปในช่วงระหว่างวันที่1 เมษายน – 30 ธันวาคม 63 รับหน่วยลงทุนกองทุน PRINCIPAL DPLAS มูลค่า 100 บาท ส่วน RMF ของบลจ.พรินซิเพิล ทุกๆยอดเงินลงทุนสุทธิ 50,000 บาทขึ้นไปในช่วงระหว่างวันที่1 เมษายน – 30 ธันวาคม 63 รับหน่วยลงทุนกองทุน PRINCIPAL DPLAS มูลค่า 50 บาท

“บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)”ลูกค้าที่ลงทุน SSF และ RMF ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.ยูโอบีหรือยอดรายการสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น (เฉพาะหน่วยลงทุนที่มีอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563) ระหว่างช่วงเวลา วันที่ 2 มกราคม - 30 ธันวาคม 2563 ทุก ๆ 50,000 บาท รับฟรีของสมนาคุณมูลค่า 100 บาท

ช่องทางแรกผ่านบลจ. ยูโอบี หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกราย บลจ. ยูโอบีจะคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมรวมของทุกบัญชีเพื่อสิทธิในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบีอินคัม เดลี (UOBID) ช่องทางที่สองลงทุนผ่าน ธนาคารซิตี้แบงก์ บลจ. ยูโอบีจะคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมรวมทุกบัญชีเฉพาะของธนาคารซิตี้แบงก์ เพื่อสิทธิในการรับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (TCMF)”

“บลจ.ทหารไทย อีสปริงส์”โปรโมชั่น RMF ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 ธันวาคม 2563 สะสมยอดเงินลงทุนสุทธิใน RMF ของ TMBAM Eastspring ทุกๆ 50,000 บาท รับเงินลงทุน พิเศษในกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 100 บาท

“บลจ.เกียรตินาคินภัทร”สำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุน PHATRA RMF/SSF ที่ร่วมโครงการ ประกอบไปด้วย PHATRA SG-AA-SSF ,PHATRA SG-AA EXTRA-SSF ,PHATRA ACT EQ-SSF ,PHATRA PROP-D-SSF ,PHATRA BLRMF ,PHATRA SG-AA RMF ,PHATRA EQRMF ,PHATRA GNP RMF-H ,PHATRA GNP RMF-UH และPHATRA PROPRMF มียอดลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท (ยกเว้นยอดชำระผ่านบัตรเครดิต) รับหน่วยลงทุนใน กองทุน “PHATRAMP” 100 บาท ตั้งแต่วันทำการแรกของเดือน มกราคม 2563 ถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2563

“โปรโมชั่นที่ทาง Wealthy Thai รวบรวมมาเป็นเพียงส่วนใหญ่ของบลจ.ในตลาดเท่านั้น ซึ่งบางบลจ.เองก็มีการจัดโปรโมชั่นผ่านช่องทางการอื่น ซึ่งทางเราก็หวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจหรือผู้ความรู้เพิ่มเติมให้แก่ผู่อ่านได้ไม่มากก็น้อย