Official Update :

“บลจ.บัวหลวง”...จัดโปร ‘กอง BMAP’ ยกเว้นค่าธรรมเนียมขาย 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. นี้

บลจ.บัวหลวง”...แนะกระจายลงทุน ชู 3 สูตรสำเร็จกองทุน BMAPS25/BMAPS55/BMAPS100’ เน้นปรับกลยุทธ์รับทุกสภาวการณ์ พิเศษเฉพาะ 1 เม.. – 30 มิ.. นี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ให้


นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุน Bualuang Multi Asset Portfolio Solutions’ หรือเรียกสั้นๆ ว่า ‘BMAPS’ เป็นกองทุนที่มีจุดเด่นในสภาวะตลาดที่มีความท้าทาย อย่างช่วงปัจจุบันที่ตลาดมีความผันผวนสูงการลงทุนจากกองทุนตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนที่ตํ่ากว่าในอดีตมาก และตลาดต่างประเทศยังมีโอกาสให้เราได้เลือกลงทุนอีกมากมาย ทั้งนี้ จึงเป็นโอกาสของผู้จัดการกองทุนที่จะแสวงหาการลงทุนในกองทุนเด่นๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น กองทุนในประเทศหรือกองทุนต่างประเทศก็ดี ผู้จัดการกองทุนยังมีการติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปรับนํ้าหนักการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกองทุน BMAPS25 / BMAPS55 / BMAPS100 อีกด้วย(นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา)ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัทได้คํานึงถึงความเสี่ยงที่นักลงทุนจะรับได้เป็นสําคัญ ผนวกกับการให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จัดการกองทุนมืออาชีพมาจัดนํ้าหนักการลงทุนตามสภาวะตลาดในช่วงเวลาต่างๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในแต่ละสภาวะได้โดยการสับเปลี่ยนระหว่างทั้งสามกองทุนในซีรีย์ BMAPS25 / BMAPS55 / BMAPS100”


นายพีรพงศ์ ยังกล่าวอีกว่ากองทุน BMAPS’ มีให้เลือก 3 แบบ อยู่ที่ผู้ลงทุนชอบโอกาสรับผลตอบแทนแบบใด 

-แบบแรก BMAPS25 ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ชอบโอกาสรับผลตอบแทนค่อยเป็นค่อยไป ไม่ชอบความผันผวนมากนัก กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้เป็นหลัก จำกัดลงทุนในกองทุนตราสารทุนไม่เกิน 25% โดยมีการลงทุนเด่นของกองทุนบัวหลวง อาทิเช่น BFIXED, B-GLOBAL, B-HY (H75) เป็นต้น 


-แบบที่สอง BMAPS55 ซึ่งเพิ่มสัดส่วนลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน แต่ไม่เกิน 55% ของพอร์ต เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนเพิ่มขึ้นแต่ยังกังวลเรื่องความเสี่ยงอยู่ ทั้งนี้กองทุนมีการเลือกลงทุนในกองทุนอย่างเช่น BFIXED, B-GLOBAL, B-ASIA, B-INNOTECH 


-แบบที่สาม BMAPS100 ถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เพราะเปิดโอกาสให้ผู้จัดการกองทุนลงทุนในกองทุนตราสารทุนได้ถึง 100% มีการลงทุนในกองทุนอย่าง B-CHINE-EQ, B-ASIA, B-INNOTECH, B-GLOBAL เป็นต้น


ทุกวันนี้ โอกาสลงทุนไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะประเทศไทยต่อไปแล้ว การก้าวออกไปสู่การลงทุนนอกประเทศถือเป็นเรื่องที่จำเป็น แต่อุปสรรคที่นักลงทุนมักประสบปัญหากันคือ ภาวะการลงทุนทุกวันนี้ปรับเปลี่ยนเร็ว การปรับการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนเองอาจไม่ทันการณ์ ดังนั้นกองทุน BMAPS’ นอกจากจะมาช่วยเรื่องกระจายลงทุนแล้ว ยังมาช่วยในเรื่องของการบริหารพอร์ตลงทุน ซึ่งเป็นไปตามสไตล์ของกองทุนบัวหลวง


บริษัทจึงกำหนดช่วงเวลาพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ให้กับกองทุน BMAPS’ ทั้ง 3 แบบ ระหว่างวันที่ 1 เม.. – 30 มิ.. 21 นี้


ทั้งนี้ ผลตอบแทนย้อนหลัง (ข้อมูล 25 .. 21) BMAPS25 มีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีที่ 1.23% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 0.49% และผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 2.89% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 2.73% สำหรับ BMAPS55  มีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีที่ 2.83% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 1.92% และผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 5.76% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 7.05% และ BMAPS100 มีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีที่ 5.03% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 2.97% และผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 10.16% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 10.93%