Official Update :

6 อันดับบจ.ที่ผู้บริหารขายหุ้นมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม

นอกเหนือจากนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนในประเทศแล้ว ยังมีบุคคลอีกกลุ่มที่หากมีการซื้อขายหุ้นก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งบวกและลบให้กับราคาหุ้นได้ ซึ่งกลุ่มบุคคลที่เรากำลังกล่าวถึง คือ ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน เพราะหากผู้บริหารขายหุ้นออกเป็นจำนวนมากก็อาจทำให้นักลงทุนกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจหรือไม่ ในทางกลับหากขายให้กับกลุ่มทุนหรือนักลงทุนรายใหญ่ก็อาจสร้างความเชื่อมั่น ส่งผลให้ราคาหุ้นในขณะนั้นปรับขึ้นได้เช่นกัน ซึ่งวันนี้ Wealthy Thai ได้จัดอันดับ 6 หุ้นที่ผู้บริหารขายมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม 2564 มานำเสนอ


จากการเก็บข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระหว่างวันที่ 1- 31 .. 2564 พบว่า หุ้นที่ผู้บริหารขายและได้รับเงินมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE มีผู้บริหารขายหุ้นรวมกันทั้งหมด 18 รายการ รวมเป็นจำนวน 15,480,800 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 947,622,725.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. นาย พิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ขายหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น ในราคา 61.12  บาท ให้กับ LGT BANK HONG KONG

 2. นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ขายหุ้นจำนวน 5,000,000 หุ้น ในราคา 61.12  บาท ให้กับ LGT BANK HONG KONG

 3. นาย ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ขายหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น ในราคา 65.25 บาท

 4. นาย ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ขายหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น ในราคา 66.12 บาท

 5. นาย วิบูรณ์ สุนทรวิวัฒน์ HR Senior Vice President ขายหุ้นจำนวน 7,300 หุ้น ในราคา 62.75 บาท

 6. นาย วิบูรณ์ สุนทรวิวัฒน์ HR Senior Vice President ขายหุ้นจำนวน 2,500 หุ้น ในราคา 63.00 บาท

 7. นาย วิบูรณ์ สุนทรวิวัฒน์ HR Senior Vice President ขายหุ้นจำนวน 6,000 หุ้น ในราคา 60.00 บาท

 8. นาย วิบูรณ์ สุนทรวิวัฒน์ HR Senior Vice President ขายหุ้นจำนวน 6,000 หุ้น ในราคา 63.50 บาท

 9. นาย สุนัน ศรีเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต ขายหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น ในราคา 64.00 บาท

 10. นาย สุนัน ศรีเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต ขายหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น ในราคา 64.50 บาท

 11. นาย สุนัน ศรีเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต ขายหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น ในราคา 65.00 บาท

 12. นาย สุนัน ศรีเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต ขายหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น ในราคา 64.75 บาท

 13. นาย สุนัน ศรีเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต ขายหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น ในราคา 65.00 บาท

 14. นาย สุนัน ศรีเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต ขายหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น ในราคา 66.00 บาท

 15. นาย สุนัน ศรีเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต ขายหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น ในราคา 65.50 บาท

 16. นาย สุนัน ศรีเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต ขายหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น ในราคา 67.00 บาท

 17. นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ขายหุ้นจำนวน 249,000 หุ้น ในราคา 63.75 บาท

 18. นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต คู่ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ขายหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น ในราคา 64.00 บาทอันดับสองคือ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III มีผู้บริหารขายหุ้นรวมกันทั้งหมด 7 รายการ รวมเป็นจำนวน 38,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 304,000,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. นาย จิโรจ พนาจรัส กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 3,000,000 หุ้น ในราคา 8.00 บาท ให้กับ นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี

 2. นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 3,000,000 หุ้น ในราคา 8.00 บาท ให้กับ นางสาว ภาวศุทธิ โชติกเสถียร

 3. นาย ทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขายหุ้นจำนวน 11,000,000 หุ้น ในราคา 8.00 บาท ให้กับ นายสุระ คณิตทวีกุล

 4. นาย ทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขายหุ้นจำนวน 4,000,000 หุ้น ในราคา 8.00 บาท ให้กับ นายสุระ คณิตทวีกุล

 5. นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 5,000,000 หุ้น ในราคา 8.00 บาท ให้กับ นางสาว ภาวศุทธิ โชติกเสถียร

 6. นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 2,000,000 หุ้น ในราคา 8.00 บาท ให้กับ นายสง่า พิชญังกูร

 7. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 12,000,000 หุ้น ในราคา 8.00 บาท ให้กับ นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารีอันดับสามคือ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG มีผู้บริหารขายหุ้นรวมกันทั้งหมด 9 รายการ รวมเป็นจำนวน 12,671,305 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 292,659,365.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. นางสาว นลิน วนาสิน กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 3,500,000 หุ้น ในราคา 23.00 บาท ให้กับ บริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

 2. นางสาว นลิน วนาสิน กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 1,400,000 หุ้น ในราคา 23.00 บาท ให้กับ โรงพยาบาลรามคำแหง

 3. นางสาว นลิน วนาสิน กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 1,400,000 หุ้น ในราคา 23.00 บาท ให้กับ นางสาว ชุติมา อังอติชาติ

 4. นาย บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ ขายหุ้นจำนวน 850,000 หุ้น ในราคา 23.00 บาท ให้กับ บริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

 5. นาย บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ ขายหุ้นจำนวน 3,591,305 หุ้น ในราคา 23.00 บาท ให้กับ โรงพยาบาลรามคำแหง

 6. นาย บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ ขายหุ้นจำนวน 1,400,000 หุ้น ในราคา 23.00 บาท ให้กับ นางสาว ชุติมา อังอติชาติ

 7. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น ในราคา 25.25 บาท

 8. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 122,600 หุ้น ในราคา 25.25 บาท

 9. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 107,400 หุ้น ในราคา 25.25 บาท

 


อันดับสี่ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN มีผู้บริหารขายหุ้นรวมกันทั้งหมด 8 รายการ รวมเป็นจำนวน 25,403,300 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 157,714,620.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขายหุ้นจำนวน 25,000,000 หุ้น ในราคา 6.20 บาท ให้กับ คุณอรรณพ ลิ้มประเสริฐ / คุณวิชัย วชิรพงศ์ / คุณกชกร วชิรพงศ์ / คุณหทัยชนก วชิรพงศ์ (พันธมิตรทางธุรกิจ)

 2. นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขายหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น ในราคา 7.65 บาท

 3. นาง ศศิรดา มุทุตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า ขายหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น ในราคา 6.40 บาท

 4. นาง ศศิรดา มุทุตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า ขายหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น ในราคา 6.70 บาท

 5. นาง ศศิรดา มุทุตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า ขายหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น ในราคา 6.80 บาท

 6. นาย นริศ รัตน์เยี่ยม กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 48,800 หุ้น ในราคา 7.40 บาท

 7. นาย นิติธร ดีอำไพ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ ขายหุ้นจำนวน 139,000 หุ้น ในราคา 6.75 บาท

 8. นาย รณรงค์ เดชบูรณะ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ขายหุ้นจำนวน 165,500 หุ้น ในราคา 6.50 บาท

 


อันดับห้าคือ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ CHG มีผู้บริหารขายหุ้นรวมกันทั้งหมด 6 รายการ รวมเป็นจำนวน 15,500,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 53,044,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. นาง กอบกุล ปัญญาพล กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น ในราคา 3.38 บาท

 2. นาง กอบกุล ปัญญาพล กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 3,000,000 หุ้น ในราคา 3.48 บาท

 3. นาย วิชิต ศิริทัตธำรง กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 500,000 หุ้น ในราคา 3.52 บาท

 4. นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 900,000 หุ้น ในราคา 3.46 บาท

 5. นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 600,000 หุ้น ในราคา 3.55 บาท

 6. นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 500,000 หุ้น ในราคา 3.60 บาท

 


และอันดับสุดท้าย บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT มีผู้บริหารขายหุ้นรวมกันทั้งหมด 8 รายการ รวมเป็นจำนวน 923,800 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 42,870,562.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริหาร ขายหุ้นจำนวน 19,300 หุ้น ในราคา 48.84 บาท

 2. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริหาร ขายหุ้นจำนวน 22,500 หุ้น ในราคา 49.02 บาท

 3. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริหาร ขายหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น ในราคา 46.65 บาท

 4. นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขายหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น ในราคา 45.75 บาท

 5. นางสาว ธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 182,000 หุ้น ในราคา 46.00 บาท

 6. นางสาว ธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ กรรมการ ขายหุ้นจำนวน 220,000 หุ้น ในราคา 46.00 บาท

 7. นาง อรลักษณ์ นาคินทร์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ขายหุ้นจำนวน 200,000 หุ้น ในราคา 47.25 บาท

 8. นาย สมรัฐ เทพนวล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขายหุ้นจำนวน 110,000 หุ้น ในราคา 46.25 บาท
ศุภมาศ ศรีขำ

นักข่าวสายการเงินและตลาดทุน ที่คลุกคลีกับวงการข่าวมาตั้งแต่เด็ก ชื่นชอบการออกไปหาประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆ อยากถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการเงิน และตลาดทุนให้ผู้อ่านทุกคนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อไปถึงเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้