ออมหุ้นสหรัฐฯ ผ่านกองทุน K-USXNDQ-A(D) ทำอย่างไรให้ได้กำไร และปันผลรวมกัน 2 แสน!!

สัปดาห์นี้ Wealthy Thai ขอหยิบกองทุนแบบที่มีปันผลมาลองทำ DCA ให้นักลงทุนดูบ้าง โดยกองทุนที่เลือกมาในวันนี้ คือ กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล หรือ K-USXNDQ-A(D) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐ และมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นสหรัฐ NASDAQ-100​


กองทุน K-USXNDQ-A(D) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 มี.. 56 ณ วันที่ 19 .. 64 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 3,665,554,458.02 บาท และมีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 24.9080 บาท ล่าสุดต้นแต่ต้นปีนี้จนถึงปัจจุบันกองทุนให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 20.95%


ดังนั้น มาลองดูว่า หากซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน K-USXNDQ-A(D) ด้วยเงิน 5,000 บาท ทุกเดือนเป็นเวลา 5 ปี ผลตอบแทนที่ได้จะเป็นอย่างไร

จากข้อมูลของ SETSMART พบว่า หาก DCA กองทุน K-USXNDQ-A(D) ปัจจุบันจะมีหน่วยลงทุนทั้งหมด 19,001 หน่วย โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 15.50 บาท มูลค่าพอร์ตปัจจุบันจะอยู่ที่ 451,843.78 บาท ได้กำไร 157,288.57 หรือเพิ่มขึ้น 53.40% และได้รับเงินปันผล 61,888.80 บาท


สำหรับนโยบายลงทุนของกองทุน K-USXNDQ-A(D) จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน The PowerShares QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้นโยบายเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Nasdaq-100 ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Invesco PowerShares Capital Management LLC และมี The Bank of New York Mellon เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน


ส่วนนโยบายจ่ายเงินปันผล กองทุนจะจ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ซึ่งจะพิจารณาทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม และ พฤศจิกายนของทุกปี


โดยกองทุน K-USXNDQ-A(D) มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 หรือ เสี่ยงสูง และมีมูลค่าลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกที่ 500 บาท ส่วนครั้งถัดไปมีมูลค่าลงทุนขั้นต่ำ 500 บาทกองทุน
K-USXNDQ-A(D)  เหมาะสำหรับใคร

  1. ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา  

  2. ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน  

  3. ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  

  4. ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป


สินทรัพย์
5 อันดับแรกของกองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนส.ค. 64) 

หากนักลงทุนสนใจกองทุน K-USXNDQ-A(D) หรืออยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านได้รายละเอียดได้ที่ https://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/fund-template/Pages/K-USXNDQ-A(D).aspx

ศุภมาศ ศรีขำ

นักข่าวสายการเงินและตลาดทุน ที่คลุกคลีกับวงการข่าวมาตั้งแต่เด็ก ชื่นชอบการออกไปหาประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆ อยากถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการเงิน และตลาดทุนให้ผู้อ่านทุกคนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อไปถึงเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้