Official Update :

MAKRO เปิดจองหุ้น PO วันนี้เป็นวันแรก ในราคาที่ 43.50 บาทในช่องทางต่อไปนี้ !!

เริ่มจองแล้ววันนี้วันแรก สำหรับหุ้น PO ของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO ที่ได้ประกาศราคาจองซื้อหุ้น PO ในราคา 43.50 บาทต่อหุ้น โดยจะมีการเปิดให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ ทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) MAKRO  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) CPALL และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF  


ทั้งนี้ในการจัดสรรหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรหรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ไม่กำหนดจำนวนจองซื้อสูงสุด) หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรก็ได้


โดยในการจัดสรรหุ้น PO ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนั้นมีอัตราส่วนได้แก่

  • ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญของ Makro ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขาย

  • ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPALL ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญของ CPALL ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขาย

  • ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPF ในอัตราส่วน 70 หุ้นสามัญของ CPF ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขาย


ส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมของทั้ง 3 บริษัทในแต่ละรายนั้น จะคำนวณจากการนำสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมของทั้ง 3 บริษัท ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบในแต่ละรอบมารวมกัน และจะจัดสรรเพิ่มแก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิจนกว่าหุ้นจะหมดหรือครบตามจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อ


โดยผู้ถือหุ้นเดิมทั้ง 3 บริษัทสามารถจองซื้อหุ้น ผ่านแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking และแอปพลิเคชัน SCB EASY ได้ตั้งแต่วันที่ 4-9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป


นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมยังสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้อีก ผ่านการจัดสรรด้วยวิธี Small Lot First โดยจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น (Selling Agents) 3 ราย ได้แก่

แอปพลิเคชัน
Bangkok Bank Mobile Banking

แอปพลิเคชัน SCB EASY

และแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet  โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) (KTBST SEC)