ตะลึง!! พบ 10 บริษัทใหญ่ ผู้บริหารย่องเงียบเทขายหุ้น

การขายหุ้นไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่อย่างใด เพราะการลงทุนย่อมคาดหวัง Capital Gain หรือกำไรจากส่วนต่างราคา อย่างไรก็ตามหากผู้บริหารบริษัทนั้นๆ ทยอยเทขายหุ้นออกมาอย่างต่อเนื่อง มันก็ย่อมส่งผลในเชิงจิตวิทยา ทั้งในแง่ของนักลงทุน และราคาหุ้นเองด้วย ดังนั้นวันนี้ Wealthy Thai จึงจะพานักลงทุนมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กันว่า ในช่วงที่ผ่านมามีผู้บริหารคนไหน ทยอยขายหุ้นออกมาบ้าง

ทั้งนี้ Wealthy Thai ได้รวบรวมข้อมูลนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 ถึงวันที่ 16 พ.ย.พบว่ามีผู้บริหารทยอยขายหุ้นออกมาจำนวนมาก ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก แต่เราพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าว มี 10 บริษัทที่นักลงทุนให้ความสนใจ และมีผู้บริหารขายหุ้นในมูลค่าที่ค่อนข้างสูง รวมทั้งมีปริมาณการขายหลายรายการ และค่อนข้างเป็นบุคคลที่รู้จักในวงการตลาดทุน จะมีใครบ้าง เราไปหาตคำตอบด้วยกันเลย

เริ่มจาก KBANK โดยนางสุจิตพรรณ ล่ำซำ รองประธานกรรมการ ได้ทยอยขายหุ้น 3 ครั้ง โดยวันที่ 26 ต.ค.จำนวน 500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 75.00 บาท หลังจากนั้นวันที่ 28 ต.ค. ขายจำนวน 200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 75.50 บาท และวันที่ 30 ต.ค. ขายจำนวน 500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 75.41 บาท ดังนั้นทั้ง 3 วันดังกล่าวคิดเป็นมูลค่ารวม 90.305 ล้านบาท

ต่อมา CPW โดยมีผู้บริหารขายหุ้นจำนวน 6 รายในช่วงเวลาดังกล่าวคือ นางสาว ปภาวี วิชชุปรีชา ผู้บริหาร (Retail Director) ได้ขายหุ้นเมื่อวันที่ 7 ต.ค.จำนวน 50,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.60 บาท มูลค่ารวม 130,000 บาท, นางสาว รัตนกร โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ขายหุ้นเมื่อวันที่ 2 และ5 ต.ค.จำนวน 100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 2.30 บาท และ 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 2.32 บาทตามลำดับ คิดเป็นมูลค่ารวม 9.26 แสนบาท

ตามด้วยนางสาว สุรีย์พร อิงค์ธเนศ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและการตลาด โดยเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ต.ค.จำนวน 4 รายการ รวม 1,338,200 หุ้น ในช่วงราคา 2.42-2.62 บาท มูลค่ารวม 3.38 ล้านบาท ขณะที่นาย ก้องเกียรติ หวังวีระมิตร ขายเมื่อวันที่ 7 ต.ค.63 จำนวน 200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.70 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 5.4 แสนบาท

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วลีพร อิงค์ธเนศ) จำนวน 2 ครั้งเมื่อวันที่ 6-7 ต.ค.63 รวม 1 ล้านหุ้น ในราคา 2.52 บาท และ 2.62 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2.60 ล้านบาท และนาย อดิเวท ขาวสุทธิ์ จำนวน 2 ครั้งเช่นกัน เมื่อวันที่ 5-6 ต.ค.63 จำนวนรวม 200,000 หุ้น ในราคา 2.28 บาท และ 2.53 บาท คิดเป็นเงินรวม 4.81 แสนบาท

SEG โดยระหว่างวันที่ 19-21 ต.ค.63 มี นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ทำรายการทั้งซื้อหุ้น และขายหุ้นสลับกันไป โดย SEG รายงานว่า บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ว่ามีแผนที่จะปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โดยจะมีการขายหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้นจำนวน 562,207,942 หุ้น คิดเป็น 74.75% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่ นิติบุคคลดังต่อไปนี้ 1. บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด 338,444,024 หุ้น คิดเป็น 45.0%, 2 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 223,763,918 หุ้น คิดเป็น 29.75% รวม 562,207,942 หุ้น หรือ 74.75%

ขณะที่ JKN นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้ขายหุ้นเมื่อวันที่ 14 ต.ค.63 จำนวน 28,125,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 337.50 ล้านบาท

SUN โดย นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ มีการขายหุ้น 3 รายการ ตั้งแต่วันที่ 10,12,13 พ.ย. จำนวนรวม 400,000 หุ้น ในราคา 4.39 บาท, 4.40 บาท และ 4.48 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 1.78 ล้านบาท หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 1-2 ต.ค.63 ได้เข้าซื้อหุ้นรวม 385,800 หุ้น ในราคา 3.07 และ 3.04 บาทต่อหุ้น

TKN โดยนางสาว อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ) ได้ขายจำนวน 2 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ในราคาหุ้นละ 12.14 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 24.28 ล้านบาท

TQM โดยมีผู้บริหารขายหุ้นจำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 9 ต.ค.คือ นางสาว รัตนา พรรณนิภา จำนวน 282,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 130.00 บาท มูลค่ารวม 36.66 ล้านบาท ตามด้วยนาย อัญชลิน พรรณนิภา จำนวน 3,153,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 130.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 409.89 ล้านบาท และนาย อำพน อ้นเอี่ยม จำนวน 250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 130.00 บาท มูลค่ารวม 32.50 ล้านบาท

BJC โดยระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย..63 มี นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ทำรายการทั้งซื้อหุ้น และขายหุ้นสลับกันไป ในจำนวนและราคาที่เท่ากัน โดยทั้ง 2 รายรวมกัน 1,070 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 33.50 บาททั้งฝั่งซื้อ และขาย

EA มีผู้บริหาร 2 ราย ที่ขายหุ้น โดยนาย สมบูรณ์ อาหุนัย ได้ขายหุ้นจำนวน 4 ครั้ง ในวันที่ 8,9,12 ต.ค. และ 3 พ.ย. รวม 4 แสนหุ้น ในราคา 41.00 บาท , 44.50 บาท, 43.00บาท, 41.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 16.95 ล้านบาท แต่เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ซื้อ 1 แสนหุ้น ในราคาหุ้นละ 39.25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 3.95 ล้านบาท และผู้บริหารอีกราย คือ นาย สุธรรม ส่งศิริ ขายหุ้น 2 ครั้งในวันที่ 8-9 ต.ค. รวม 1.5 แสนหุ้น ในราคา 40.62 บาท และ 42.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 6.17 ล้านบาท

STARK โดยนาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ได้ขายหุ้นจำนวน 2,250,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 28 ต.ค.ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท มูลค่ารวม 3,150 ล้านบาท และสุดท้าย ANAN โดยนาย ชานนท์ เรืองกฤตยา ได้ขายหุ้นจำนวน 249,975,000 หุ้น เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ในราคาหุ้นละ 1.33 บาท มูลค่ารวม 332.47 ล้านบาท

จากข้อมูลดังกล่าวที่ Wealthy Thai รวบรวมมา เป็นพียงข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 ถึงวันที่ 16 พ.ย. และหยิบยกมาส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งหุ้นที่นอกเหนือจากนั้น ก็มีผู้บริหารทยอยขายบ้างในจำนวนไม่มากนัก และก็มีเข้าซื้อเก็บบ้างสลับกันไป