Official Update :

ออมหุ้นเทคฯ ทั่วโลก กับ “SCBDIGI” 5 ปี รับกำไรเกือบแสน!!

สัปดาห์นี้ DCA Journey ก็มีกองทุนที่น่าสนใจมาแนะนำนักลงทุนอีกเช่นเคย โดยกองทุนที่จะเขียนถึง คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) หรือ SCBDIGI ซึ่งลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลก จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


โดยกองทุน SCBDIGI มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Pictet-Digital ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารงานโดย PICTET Asset Management 


สำหรับกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์รวมในหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งออกโดยบริษัทซึ่งใช้เทคโนโลยีทางดิจิตอลในการเสนอบริการอินเตอร์แอคทิฟ (interactive services) และหรือ ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการอินเตอร์แอคทิฟ (interactive services) ในหมวดภาคการสื่อสาร (communications sector) ทั่วโลก โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน


โดยกองทุน SCBDIGI จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 มิ.. 2559  วันที่ 11 .. 2565 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 1,619,251,768.59 บาท และมีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 18.5931 บาท ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 11.29% ต่อปี ขณะที่ผลการดำเนินงาน 5 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 16.5% ต่อปี 


จากข้อมูลของ SETSMART พบว่า หาก DCA กองทุน SCBDIGI ด้วยเงิน 5,000 บาท ทุกเดือนเป็นเวลา 5 ปี ปัจจุบันจะมีหน่วยลงทุนทั้งหมด 19,860 หน่วย โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 15.08 บาท มูลค่าพอร์ตปัจจุบันจะอยู่ที่ 380,319.00 บาท ได้กำไร 80,798.96 บาท หรือเพิ่มขึ้น 26.98% 

กองทุน
SCBDIGI ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 หรือ เสี่ยงสูง โดยมูลค่าลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกที่ 1,000 บาท ครั้งถัดไปมีมูลค่าลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท กองทุน
SCBDIGI เหมาะกับใคร

  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทั่วไป


แต่กองทุนนี้ไม่เหมาะกับ
ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

หากนักลงทุนสนใจกองทุน SCBDIGI หรืออยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านได้รายละเอียดได้ที่ 


https://www.scbam.com/th/fund/foreign-investment-fund/fund-information/scbdigi

ศุภมาศ ศรีขำ

นักข่าวสายการเงินและตลาดทุน ที่คลุกคลีกับวงการข่าวมาตั้งแต่เด็ก ชื่นชอบการออกไปหาประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆ อยากถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการเงิน และตลาดทุนให้ผู้อ่านทุกคนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อไปถึงเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้