ก.ล.ต. หารือ “ประธานกรรมการ บลจ.” เพื่อร่วมส่งเสริมความยั่งยืนในธุรกิจจัดการลงทุน

ก.ล.ต. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกับประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในธุรกิจจัดการลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวม โดยพัฒนากองทุนรวมที่รองรับสินทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทใหม่ ๆ และกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (ESG fund) การขยายฐานผู้ลงทุน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงให้พร้อมรับความผันผวนของตลาดการเงินโลก 


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดประชุมในหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจัดการในการส่งเสริมความยั่งยืนในธุรกิจจัดการลงทุน” เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกับประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (ประธานกรรมการ บลจ.) ซึ่งคณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุนให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีประธานกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจาก บลจ. 23 แห่ง


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ยังหารือกันในประเด็นการพัฒนากองทุนรวมที่รองรับสินทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทใหม่ ๆ การส่งเสริมกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (ESG fund) การเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดตั้งกองทุน การขยายฐานผู้ลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนระยะยาว การให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน การมีเครื่องมือเพื่อช่วยแก้ปัญหาแก่ภาคเศรษฐกิจที่สามารถตอบโจทย์ทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้พร้อมรับความผันผวนของตลาดการเงินโลก


“ก.ล.ต. ขอขอบคุณประธานกรรมการ บลจ. และผู้บริหารระดับสูงทุกท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดย ก.ล.ต. พร้อมนำข้อเสนอแนะจากที่ได้รับไปพิจารณาและจะจัดให้มีการหารือร่วมกับประธานกรรมการ บลจ. ปีละครั้ง เพื่อเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา