หนุน ‘ผู้เปราะบางและวิสาหกิจเพื่อสังคม’ เปิด ‘Café Amazon for Chance’ ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

ทาง “สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)” มุ่งมั่นดำเนินนโยบายด้าน ESG อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสนับสนุนกลุ่ม ‘ผู้เปราะบางและวิสาหกิจเพื่อสังคม’ ได้พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี จึงร่วมมือกับ ‘บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก’ และ ‘บจ.สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม’ เปิดร้าน “Café Amazon for Chance” ที่ให้บริการโดยผู้บกพร่องทางการได้ยินณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต.

“ก.ล.ต.” ถือเป็น “การให้” ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อสังคม

โดย “รื่นวดี สุวรรณมงคล” เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บอกว่า ก.ล.ต. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESG) ขณะเดียวกัน ก.ล.ต. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายด้าน ESG อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร โดยหนึ่งในการดำเนินการ คือ การสนับสนุน ส่งเสริม และให้โอกาสกลุ่มผู้เปราะบางและวิสาหกิจเพื่อสังคมได้พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

ก.ล.ต. จึงได้ร่วมมือกับ ‘บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก’ และ ‘บจ.สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม’ เปิดร้าน “Café Amazon for Chance” ที่ให้บริการโดยผู้บกพร่องทางการได้ยิน ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกันเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และเมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้มีพิธีเปิดร้าน Café Amazon for Chance สาขาสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นสาขาที่ 9 อย่างเป็นทางการ

“นอกจากนี้ ทางร้าน Café Amazon for Chance ได้จัดหาเบเกอรี่จากร้าน 60+ Bakery and Chocolate Café โดยมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) มาขายในร้านเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่มีส่วนร่วมของคนพิการเพื่อคนทั้งมวล (disability-inclusive business) อีกด้วย”

ในมุมมองของ “ก.ล.ต.” ถือว่า สิ่งเหล่านี้เป็น “การให้” ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อสังคม และเป็นการให้ “โอกาส” บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ซึ่งการสร้างสังคมแห่งการให้จะทำตามลำพังไม่ได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนั่นเอง