Official Update :

Materiality … ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องรู้จักคำว่า Materiality หรือประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน” เนื่องจากการทำตามแนวทางความยั่งยืนจะเกี่ยวข้องในหลากหลายประเด็นซึ่งเป็นความยากมากที่องค์กรจะทำทุกประเด็นด้านความยั่งยืนได้ครบพร้อมกัน


Materiality หรือประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน” หมายถึง ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม หรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการสร้างคุณค่าให้ผู้ถือหุ้นขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่ละองค์กรจำเป็นต้องจัดทำประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนและสื่อสารถึงกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่องค์กร และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน


ในการจัดทำ Materiality หรือประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน” องค์กรควรสามารถระบุประเด็นผลกระทบระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ซึ่งในกระบวนการระบุประเด็นที่เป็นสาระสำคัญนี้ องค์กรควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการนำเสนอว่า อะไรคือประเด็นผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญหรือให้ความสนใจต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร และในขณะเดียวกันองค์กรก็จำเป็นต้องพิจารณาว่าการดำเนินธุรกิจในประเด็นใดที่องค์กรให้ความสำคัญและมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ


จากนั้นจึงจัดลำดับความสำคัญของประเด็นผลกระทบดังกล่าวเพื่อให้สามารถระบุได้ว่า อะไรคือประเด็นที่องค์กรควรพิจารณาให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ และจัดให้มีแนวทางการบริหารจัดการประเด็นผลกระทบนั้น ๆ อย่างเหมาะสมซึ่งประเด็นที่มีความสำคัญเหล่านี้เรียกว่า Materiality หรือประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน”


เมื่อองค์กรระบุ Materiality หรือประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน” แล้ว องค์กรต้องกำหนดกลยุทธ์แผนธุรกิจหรือมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการหหรือกระบวนการดำเนินงานที่ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อประเด็นที่เป็นสาระสำคัญเหล่านั้น  โดยมีการกำหนดเป้าหมายหรือระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการ รวมถึงดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีกระบวนการจัดการต่อประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรได้

Materiality หรือประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน
เช่น มิติเศรษฐกิจ เช่น บรรษัทภิบาล การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การบริหารจัดการคู่ค้า นวัตกรรม เป็นต้น


มิติสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการพลังงาน การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น


มิติสังคม เช่น การปฏิบัติต่อพนักงาน สิทธิมนุษยชน การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาชุมชนและสังคม เป็นต้น


ตัวอย่าง Materiality ของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)

(https://www.scg.com/pdf/th/SD2563.pdf)
ประเด็นความยั่งยืนขอSCC

แนวทางการบริหารจัดการ

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งทางด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

และการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไป

เศรษฐกิจหมุนเวียน

การผลิตสินค้า พัฒนาบริการและโซลูชัน โดยใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า

เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทำให้เกิดการ หมุนเวียนในระบบอย่างยั่งยืน

สุขภาพและความปลอดภัย

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของ พนักงาน คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย

ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของธุรกิจทั้ง ทางตรงและทางอ้อมประเด็นด้านความยั่งยืนของ SCC และการบริหารจัดการในปัจจุบันประเด็นด้านบรรษัทภิบาล สิ่งแวดล้อม และสังคมมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรมากขึ้น นอกเหนือไปจากการให้ความสำคัญกับประเด็นด้านการเงินเป็นลำดับต้น ๆ เช่น รายได้ ยอดขาย กำไรเป็นต้น  ดังนั้น  องค์กรจึงควรกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานในการจัดการ “Materiality หรือประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน