Official Update :

ทุกคนในองค์กรมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการนำไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ ดังนั้น ทุกคนจึงควรตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมตามขอบเขตความรับผิดชอบของตน


คณะกรรมการบริษัทมีสถานะความเป็นผู้นำและเป็นผู้กำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ คณะกรรมการจึงมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานของธุรกิจและการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ในระยะยาว


นอกจากนี้ “ผู้บริหารและพนักงานทุกคนก็มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ มีผลการดำเนินงานที่ดีทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ในการดำเนินการดังกล่าว แต่ละกลุ่มล้วนมีบทบาทและความรับผิดชอบต่าง ๆ กัน ขอเริ่มที่ “คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งควรครอบคลุมถึง


การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรให้สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าต่อทั้งตัวองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ โดยดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการเนื่องจากฝ่ายจัดการมีความเข้าใจในบริบททางธุรกิจและสามารถให้ความเห็นได้ว่าธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดบ้างตลอดห่วงโซ่คุณค่า และอะไรเป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร


การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน” โดยบูรณาการเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในมิติสิ่งแวดล้อมและสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน


การกำกับดูแลให้มีการขับเคลื่อนความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติโดยกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความสำคัญของแผนการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์องค์กรในระยะสั้น กลาง และยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ตั้งไว้ในการเติบโตอย่างยั่งยืน


การติดตาม ประเมินผล และสื่อสารผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย


ผู้บริหารมีบทบาทและความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมถึง


การร่วมกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ผู้บริหารควรแสดงบทบาทความเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมกับพนักงานทุกระดับเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรให้สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่วางไว้


การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการวางแผน กำหนด และทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานประจำปี โดยควรให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งนำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นเป็นระยะ ๆ


การขับเคลื่อนความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติผู้บริหารควรจัดสรรและใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ ตลอดจนหมั่นติดตามดูแลและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง


การติดตาม ประเมินผล และสื่อสารผลการดำเนินงาน โดยทั่วไปผู้บริหารมักเป็นผู้กำหนดกรอบการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยทบทวนขอบเขตเนื้อหาของข้อมูล ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน และข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เปิดเผยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของธุรกิจอยู่เสมอ


ในส่วนของพนักงานก็เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการนำธุรกิจสู่ความยั่งยืนเนื่องจากเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ พนักงานทุกคนควรมีความรู้ความเข้าใจว่า บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนมีส่วนสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรร่วมกัน ตลอดจนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการวางแผนการดำเนินงานด้วยและกำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียเนื่องจากมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ รวมทั้งมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน


ทุกคนในองค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจึงมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและบูรณาการเรื่องการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการไปพร้อม ๆ กับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ในระยะยาว

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 1

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย