คู่มือการออกตราสารหนี้ในกลุ่มความยั่งยืน (sustainable bond issuance guide)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ กองทุนพรอสเพอริตี้ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการ ASEAN Low Carbon Energy Programme และ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (สิงคโปร์) จัดทำคู่มือการออกตราสารหนี้ในกลุ่มความยั่งยืน หรือ sustainable bond issuance guide


เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นแหล่งระดมทุนของกิจการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการออกตราสารเพื่อความยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ เช่น green bond, social bond, sustainability bond , sustainability-linked bond และ transition bond เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หัวข้อ
Resource center for Sustainable Development Bond -> Guidance  ตามลิ้งก์นี้ https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/ResourceCenter-Guidance.aspx


ทั้งนี้ โครงการ ASEAN Low Carbon Energy Programme ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากงบประมาณความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในต่างประเทศ (Overseas Development Assistance) ภายในกองทุนพรอสเพอริตี้ (Prosperity Fund) ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนประเทศในอาเซียนให้ก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ ตามมา ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2565 ซึ่งรัฐบาลสหราชอาณาจักรและสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เกี่ยวกับความร่วมมือด้านบริการทางการเงิน (Financial Services) เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563


และบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะช่วยกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหราชอาณาจักรและ ก.ล.ต. ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการยกระดับมาตรฐานการบัญชี การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ ฟินเทค (FinTech) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการบริการทางการเงินและโอกาสทางธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมฟินเทคในประเทศไทย และส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน


ซึ่งในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นความร่วมมือในเรื่อง การสนับสนุนการออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ กิจกรรมในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นเรื่อง การพัฒนาระบบนิเวศของธุรกิจฟินเทค (FinTech ecosystem) การทำความรู้จักลูกค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-KYC และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์