Official Update :

การมีส่วนร่วมดูแลและพัฒนาสังคมของภาคธุรกิจ

ธุรกิจและสังคมจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ธุรกิจต้องจัดทำกระบวนการที่่จะทำให้แต่ละกลุ่มทางสังคมมีความพึงพอใจที่จะอยู่ร่วมกันกับธุุรกิจให้ได้อย่างไม่มีข้อกังวลหรือข้อขัดแย้ง ธุรกิจจึงควรตระหนักว่า ธุรกิจไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในสังคมที่ล้มเหลว ธุรกิจจึงควรมีส่วนร่วมดูแลและพัฒนาสังคมซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไม่ว่าธุรกิจจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก และอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม

“สังคม” ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ ได้แก่ พนักงานผู้ขับเคลื่อนให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าผู้ทำให้ธุรกิจอยู่รอด ชุมชนและสังคมผู้ให้การยอมรับในธุรกิจ

ธุรกิจกับพนักงาน

ธุรกิจทุกประเภทจำเป็นต้องอาศัยพนักงานในการขับเคลื่อนธุรกิจจึงต้องคำนึงถึงการปฏิบัติและดูแลพนักงานซึ่งประเด็นปัญหาที่มักพบเจอ เช่น

-ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ เป็นต้น บริษัทสามารถมีแนวทางการจัดการ เช่น การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมีกระบวนการส่งเสริมการนำแนวปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ ไปปรับใช้จริง

รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่กระบวนการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน ความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะทางสังคม ซึ่งบริษัทเริ่มได้จากการให้ความสำคัญในการจ้างงานที่และจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ

โดยจัดให้มีการประเมินผลงานอย่างสม่ำเสมอด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและให้ผลตอบแทนตามผลงานที่พนักงานปฏิบัติได้จริงตามการประเมินผลการทำงานนั้น ๆ

นอกจากนี้ บริษัทจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานเพื่อการจูงใจและรักษาพนักงานให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากรและลดต้นทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่เพื่อ ทดแทนพนักงานที่ลาออก โดยวัดผลการพัฒนาความพึงพอใจและ/หรือความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทอย่างเป็นระบบแล้วนำผลการประเมินนั้นมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาความพึงพอใจและ/หรือความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ตลอดจนให้การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของพนักงานและบริษัท ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมหรือพัฒนาศักยภาพของพนักงานควรตอบสนองต่อกลยุทธ์การดำเนินงานหรือการเติบโตของบริษัทด้วย

การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานก็เป็นสิ่งที่จำเป็น บริษัทควรใส่ใจดูแลและติดตามให้สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะที่ดีของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมการทำงานและมีความรู้เพียงพอสำหรับการรับมือความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งมีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ

ธุรกิจกับลูกค้า

ลูกค้ามีอิทธิพลอย่างมากต่อความอยู่รอดของธุรกิจ ธุรกิจจึงมักทุ่มเททรัพยากรไปกับการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและพัฒนาความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อตัวธุรกิจ อันเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว โดยธุรกิจต้องรู้จักปรับตัวให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

ดังนั้น การพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการทำความ เข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ารวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ดีระหว่างบริษัทและลูกค้าทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการขาย จะส่งผลต่อการสร้างความผูกพันต่อธุรกิจในระยะยาว อันจะนำมาสู่ยอดขาย รายได้ และการเติบโตของธุรกิจ

อีกทั้งบริษัทต้องพึงระวังปัญหาจากการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและการขาดจิตสำนึกในการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ บริษัทควรมุ่งเน้นการตลาดและการขายที่เป็นธรรมโดยให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริโภคอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นธรรม

รวมถึงการสื่อสารผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สินค้าและบริการเพื่อสะท้อนถึงจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ของธุรกิจ ตลอดจนมีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างปลอดภัยและเคารพสิทธิผู้บริโภคอันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าและความผูกพันต่อแบรนด์ในระยะยาว

ธุรกิจกับชุมชนและสังคม

การยอมรับจากชุมชนและสังคมแวดล้อมมีความสำคัญยิ่งเนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีผลเอื้อต่อความสามารถและความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจ ธุรกิจจึงควรให้ความสำคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

ประเด็นปัญหาสำคัญที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับชุมชนและสังคม คือ ผลกระทบจากการดำเนินงานของธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชนและสังคม

ดังนั้น เพื่อการบริหารจัดการผลกระทบจากการดำเนินงานเพื่อป้องกันความขัดแย้งกับชุมชน บริษัทควรบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและสังคมอันเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว

ธุรกิจจึงควรกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า ธุรกิจดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ธุรกิจยังสามารถมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่ที่ธุรกิจเข้าไปดำเนินการอยู่ด้วยการจ้างงานและการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น

รวมถึงสนับสนุนกิจการในชุมชนซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและศักยภาพของคนในชุมชน นับเป็นการสนับสนุนการพัฒนามนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคมไปพร้อม ๆ กัน