ก.ล.ต. ผนึกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) เดินหน้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ที่มีสมาชิกมากกว่า 120 องค์กร ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญในการรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดรับกับการขับเคลื่อนทั้งในระดับประเทศและสากล รวมถึงเป้าหมายของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี 2608 และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศต่อไป


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าร่วมการเสวนา Side Event ในการประชุม COP 26 ภายใต้หัวข้อ “Thailand Carbon Neutral Network: Climate Action Partnership towards Carbon Neutrality” ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และผู้แทนจากองค์กรสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษา


ได้แก่ บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความสำเร็จในการจัดตั้ง TCNN เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่ปรากฏในเป้าหมายความตกลงปารีส

ในการเสวนาครั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ นโยบาย และการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศเพื่อพัฒนาตลาดทุนยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตลาดทุนที่ยั่งยืน และนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (
BCG) ตลอดจนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ควบคู่กับการดำเนินการพัฒนาภายในองค์กร


นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม COP 26 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดทำวีดิทัศน์แสดงพันธกิจและการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และได้ประสานงานร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานหลักในการจัดแสดง Side Event ในการประชุม COP 26


เพื่อนำไปจัดแสดงเป็นหนึ่งในผลงานการดำเนินงานของประเทศไทยร่วมกับผลงานจากหน่วยงานในหลากหลายภาคส่วน โดย ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นการขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ก.ล.ต. ในการมุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศที่เกื้อหนุนให้ตลาดทุนไทยยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตาม Side Event ของประเทศไทย รวมถึงวีดิทัศน์ของ ก.ล.ต. ได้ที่ https://youtu.be/Jo-v-9-OBtA

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์