Official Update :

มุ่งผลักดัน “ธุรกิจการเงินไทย” สู่การพัฒนา ‘ประเทศที่ยั่งยืน’ !!!

“กบข.” ร่วมกับ “นักลงทุนสถาบัน” และ “ภาคธนาคาร” รวม 43 ราย ประกาศเจตนารมณ์ Sustainable Thailand 2021” 


สนับสนุนการนำหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบ และหลักการการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน


มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย “การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)“ก.คลัง” ส่งเสริมให้ “ภาคการเงิน” และ “การลงทุน” ของไทยแข็งแรง...พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลก

โดย “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานและสักขีพยานในการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ Sustainable Thailand ในครั้งนี้ บอกว่า “กระทรวงการคลัง” มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นมาโดยตลอด ผ่านนโยบายทางการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ของ COVID-19 ซึ่งเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบนั้น รัฐบาลได้ควบคุมการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และจัดสรรทรัพยากรทางการคลังและการเงินที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อสนับสนุนระบบการรักษาพยาบาล และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจ ผ่านหลากหลายโครงการ เช่น คนละครึ่ง ยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นต้น เพื่อรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศไว้ โดยคาดการณ์ว่าในปี 2021 เศรษฐกิจจะเติบโตที่ 1.3% และจะปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ 4-5% ในปี 2022

“สำหรับโครงการ ‘Sustainable Thailand 2021’ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ นักลงทุนสถาบัน และธนาคาร ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันภาคธุรกิจการเงินการลงทุนของไทย ให้นำหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (PRI) และหลักการการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ (PRB) มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมให้ภาคการเงินและการลงทุนของไทยแข็งแรง พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลก”“กบข.” ผนึก “นักลงทุนสถาบัน” รวม
43 ราย...ผลักดันการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

ในขณะที่ “ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์” เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มองว่า การร่วมลงนามในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ นักลงทุนสถาบัน และธุรกิจธนาคาร รวม 43 ราย ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกันกว่า 40.18 ล้านล้านบาท เพื่อร่วมกันผลักดันการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ครอบคลุมทุกมิติและเป็นไปตามมาตรฐานสากล (Sustainable Finance) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญอันจะนำไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 


สำหรับสาระสำคัญของความร่วมมือ คือ การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบสอดรับกับ “ความตกลงปฏิญญาปารีส (Paris Agreement)” ว่าด้วยความรับผิดชอบร่วมกันต่อภัยคุกคามจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการดำเนินงานและธุรกิจสู่ความยั่งยืน อันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทุกห่วงโซ่อุปทาน(ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์)“อนึ่ง กบข. ในฐานะนักลงทุนสถาบัน ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนทั่วโลกกว่า 1.1 ล้านล้านบาท ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญที่นอกเหนือจากการสร้างผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวให้กับสมาชิกข้าราชการมีเงินออมในวัยเกษียณที่เพียงพอ หากแต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และต้องส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่ยึดถือในหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปด้วย (Doing well while doing good) อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการลงทุนอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (Sustainable Economic and Social Development) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ กบข. ในการเป็นผู้นำและผู้ริเริ่มนวัตกรรมการด้านการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG (Leader in ESG Investing & Initiatives in Thailand)


การลงนามประกาศเจตจำนง “Sustainable Thailand” ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวที่ตอกย้ำถึงความสำคัญของการลงทุนแบบ ESG และบทบาทที่มากขึ้นของกลุ่มนักลงทุนสถาบันในการร่วมขับเคลื่อนกระแสการลงทุนดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในไทยเพื่อการเติบโตแบบอย่างยั่งยืนในอนาคตเพื่อสังคมที่ดีกว่า

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)