Official Update :

แนวโน้มด้านความยั่งยืนในปี 2565

การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2565 ธุรกิจต่างๆ ไม่เพียงต้องตระหนักถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องนำไปปฏิบัติโดยกำหนดกลยุทธ์ความยั่งยืนด้วยหากต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งแนวโน้มด้านความยั่งยืนที่ได้รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ESG Trend for Business

การออกกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงทางสังคม รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความยั่งยืน ยืดหยุ่น มีจริยธรรม และโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน การพิจารณาด้าน ESG จะหมายถึงการดำเนินงานของบริษัทที่นำไปสู่ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า


การออก sustainability and sustainability-linked debt จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนให้ความสนใจทั้งวัตถุประสงค์ทางสภาพภูมิอากาศและทางสังคมไปพร้อม ๆ กัน


กฎระเบียบและแรงกดดันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงผู้บริโภคจะผลักดันให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG มากขึ้น


กฎระเบียบจะบังคับให้บริษัทเริ่มจริงจังกับเป้าหมาย net-zero มากขึ้น และจะทำให้เห็นถึงบริษัทที่ยังไม่ให้คำมั่นสัญญาในการกำหนดเป้าหมายดังกล่าว


นอกเหนือจากการปล่อยคาร์บอน Net Zero ธุรกิจจะพิจารณาถึงความสามารถในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพอากาศโดยการกำจัด CO2 ออกจากชั้นบรรยากาศ ซึ่งรวมถึงการปลูกต้นไม้หรือการกักเก็บคาร์บอน


การใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมต่าง ๆการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เครื่องบินและการขนส่งแบบยั่งยืน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและนำไปสู่ zero emission


ก๊าซธรรมชาติและพลังงานทางเลือกจะได้รับการผลักดันอย่างจริงจังให้เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศแทนถ่านหิน และการนำไปสู่ lower-carbon economy


Circular Economy ไม่ได้เป็นเพียงวิธีแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการใช้ทรัพยากรและหลีกเลี่ยงของเสียที่ไม่จำเป็น แต่ยังเครื่องมืออันทรงพลังในการลดการปล่อยมลพิษและต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


ธุรกิจต้องซื่อสัตย์เกี่ยวกับความยั่งยืนและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการดำเนินการอย่างจริงจังหากต้องการรักษาลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ESG Trends for the Board

คณะกรรมการของบริษัทจะเผชิญกับ ESG มากกว่าที่เคยผ่านมาในอดีต ความต้องการด้าน ESG ที่เพิ่มขึ้นได้ผลักดันปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลให้อยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำของคณะกรรมการบริษัท ESG Disclosure Trends

การเปิดเผยข้อมูล ESG จะถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น มีความคาดหวังมากขึ้น และในบางประเทศจะกำหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ซึ่งข้อกำหนดในการรายงาน เช่น TCFD เป็นต้น ได้นำการรายงานข้อมูล ESG ไปสู่ความสนใจของคณะกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งเป็นการขยายไปสู่ทั่วทั้งองค์กร ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูล ESG จึงจะเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นESG Investment Trends1. 
นักลงทุนสนใจในการลงทุนอย่างยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น

นักลงทุนจำนวนมากขึ้นมีความพยายามในการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนมีความยั่งยืนหรือเปลี่ยนไปลงทุนให้หุ้นที่ยั่งยืนมากขึ้น2. 
COP26 จะ
ขับเคลื่อนเกี่ยวกับสภาพอากาศในวงกว้างขึ้น

นักลงทุนมีบทบาทที่สามารถป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ จึงสนใจไปยังทางเลือกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แค่เพียงการจำกัดไม่ให้เกิดผลเชิงลบเท่านั้น3. ปัญหาด้านสังคมจะอยู่ในความสนใจของนักลงทุน

นักลงทุนจะตระหนักถึง 'S' ใน ESG มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าเพื่อที่จะสามารถนำเงินทุนไปสร้างชุมชนที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมผลลัพธ์ทางสังคมในเชิงบวก4. 
นักลงทุนสถาบันและภาคธุรกิจขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืน

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับการลงทุนอย่างยั่งยืน นักลงทุนและธุรกิจต่างทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อแสดงและปรับปรุงผลการดำเนินงานด้าน ESG ของธุรกิจ สรุปได้ว่า ESG ยังคงถูกกล่าวถึงมากขึ้นในปี 2565 และจะมีความสำคัญมากขึ้นด้วย ดังนั้น เมื่อได้ทราบถึงแนวโน้มด้าน ESG ในปี 2565 แล้ว จึงคาดหวังว่าบุคคลทั่วไป องค์กรกำกับที่เกี่ยวข้อง และภาคธุรกิจจะสามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน1