Official Update :

short squeeze ในไทย เกิดขึ้นได้หรือเปล่า

ตลาดหุ้นในหลายประเทศ นักลงทุนรายย่อยกำลังหึกเฮิมอย่างมาก ในการไล่ซื้อหุ้นเพื่อบังคับกองทุนต้องปิดสถานะช็อต จนเกิดปรากกฏการณ์ short squeeze แล้วแบบนี้ในตลาดหุ้นไทยมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่า มาติดตามกัน