Official Update :

ถึงเวลาหุ้นเดินเรือ

หุ้นเดินเรือแม้ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสูงมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และยังตะดีต่อเนื่องในปีนี้ ส่วนจะได้รับผลดีจากอะไร ไปไกลแค่ไหน

ติดตามได้ใน WEALTHY TALK