“บลจ.ยูโอบี”...ชู ‘กอง TCMF-I’ เป็นทางเลือกพักเงินสำหรับนักลงทุนนิติบุคคล

นายเขตขัณฑ์ ณีศะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย Private Wealth บลจ.ยูโอบี จำกัด เปิดเผยว่า ในการบริหารจัดการเงินสภาพคล่องของบริษัทต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนนิติบุคคลนั้น บริษัทมี ‘กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล (TCMF-I)’ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น โดยจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio duration) ในขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน ล่าสุดอายุเฉลี่ยของพอร์ต (ณ 31 ม.ค. 19) อยู่ที่ 64 วัน อีกทั้งเป็นยังกองทุนรวมตลาดเงินที่ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ต่ำกว่า ‘กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (TCMF)’ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการบริหารเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทอีกด้วย

( เขตขัณฑ์ ณีศะนันท์ )

“กอง TCMF-I จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนนิติบุคคลที่ต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อเป็นการพักเงิน รักษาสภาพคล่อง และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อรอดูสถานการณ์ตลาดได้เป็นอย่างดี”

สำหรับพอร์ต ‘กองTCMF-I’ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 19 นั้น ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและที่มีรัฐบาลค้ำประกัน 57.09% และหุ้นกู้บริษัทเอกชน 15.06%  โดยสัดส่วนหุ้นกู้บริษัทเอกชนนั้น ผู้จัดการกองทุนคัดสรรเฉพาะบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ตั้งแต่ A ขึ้นไป โดยความเสี่ยง (Risk level) ของ ‘กอง TCMF-I’ อยู่ในระดับ 1 (ความเสี่ยงต่ำ) และสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ อีกทั้งการได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันที่ T+1 เท่านั้น

ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ market.sec.or.th/public

Share: