“อริยะ พนมยงค์” กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย ย้ายมาบริหารช่อง 3

ช่อง 3 ประกาศแต่งแต่ง“อริยะ พนมยงค์” กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย นั่งเก้าอี้กรรมการผู้อำนวยการ(President) บริษัท บีอีซี เวิลด์ หรือช่อง 3 มีผล 2 พฤษภาคม 2562

 

นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อ 4 มี.ค. 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายอริยะ พนมยงค์ เป็นกรรมการบริษัท แทนนายวรวรรธน์  มาลีนนท์ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี  พร้อมกันนี้ได้มีมติแต่งตั้ง นายอริยะ พนมยงค์ ให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในตำแหน่ง “กรรมการผู้อำนวยการ” (President) รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร  โดยให้มีผลตั้งวันที่ 2 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป

 

Share: