[Video] การจัดพอร์ตลงทุนตามระดับความเสี่ยง

‘การจัดพอร์ตลงทุน หรือ Asset Allocation’ ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักลงทุนทุกท่าน เพราะไม่ว่าจะมีพอร์ตลงทุนหลักพัน หรือ 5-6 หลักขึ้นไป หากมีการกระจายความเสี่ยงที่ดี ย่อมนำมาซึ่งโอกาสในการได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมาย และยังช่วยลดโอกาสที่จะขาดทุนจากการลงทุนอีกด้วย

โดยการจัดพอร์ตลงทุน สามารถทำได้หลายรูปแบบ แต่หนึ่งในวิธีที่มักได้รับความนิยมคือ การจัดพอร์ตโดยใช้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นตัวกำหนด จากนั้นจึงทำการคัดเลือกกลุ่มสินทรัพย์ที่มีระดับความเสี่ยงตามที่วางแผนไว้ และหาจังหวะการลงทุน

นอกจากนี้ นักลงทุนควรพิจารณาประกอบกับจังหวะตลาด หรือช่วงเวลาที่จะเข้าลงทุน เพื่อควบคุมด้านต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเข้ามาบริหารพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการลงทุนในพอร์ต เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

โดยแขกรับเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุน
'คุณนฤมล บุญสนอง' CFP® รองกรรมการผู้จัดการ (Wealth Advisory) บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

 
Share: