บริษัทจดทะเบียน”...กับการดำเนินงานด้าน ‘ความยั่งยืน’ (2)

หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI)      

การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วม การประเมินความยั่งยืนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการประเมินครอบคลุมคำถามในมิติ ESG ซึ่งบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืน อย่างน้อย 50% ในแต่ละมิติ ESG หรือเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล ผลประกอบการ ด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน การไม่สร้าง ผลกระทบด้าน ESG เป็นต้น

“ปี 2561 มีบริษัทจดทะเบียนอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนจำนวน 75 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มี 60 บริษัท”

ดัชนีความยั่งยืนSETTHSI Index

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำ ดัชนีความยั่งยืน (SETTHSI Index)ในปี 2561 ซึ่งเป็นครั้งแรกในตลาดทุนไทย โดยคัดเลือกหุ้นจากหุ้นยั่งยืน (THSI) ปีล่าสุดที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท สัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย ไม่น้อยกว่า 20% ของทุนชำระแล้ว และจำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่า 0.5% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน

“ในครึ่งปีแรกของปี 2562 มี 57 บริษัทจดทะเบียนเป็นสมาชิกของ ดัชนี SETTHSI”

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนที่จัดทำโดย RobecoSAM เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ “ดัชนี DJSI” ซึ่งบริษัทที่ได้รับเชิญจะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปรับด้วยการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free-float adjusted market capitalization) ไม่ต่ำกว่า US$ 500 million และผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจ (Corporate Sustainability Assessment) ใน 3 มิติ ESG

ซึ่งแบบประเมินความยั่งยืนของ DJSI นั้น ถูกออกแบบเฉพาะ ตามกลุ่มอุตสาหกรรม 60 กลุ่มที่ RobecoSAM จัดทำขึ้นอ้างอิงจากมาตรฐาน GICS (Global Industry Classification Standard) โดยคัดกรองบริษัทที่มีคะแนนการประเมินสูงที่สุด 10% ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม (best-in-class)

 “ในปี 2561 มี 19 บริษัทจดทะเบียนไทยเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI Emerging Market และ 8 บริษัทจดทะเบียนเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI World”

ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงมีจำนวนบริษัทสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2557 โดยในจำนวนนี้ มี 5 บริษัทจดทะเบียนได้รับคะแนนสูงสุดเป็นที่หนึ่งของโลกด้านความยั่งยืนใน 5 กลุ่ม อุตสาหกรรม (ปี 2560 มี 16 บริษัทจดทะเบียนเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI Emerging Market และ 5 บริษัทจดทะเบียนเป็นสมาชิกของดัชนี (DJSI World)

Share: