ลูกจ้างรัฐเฮ! "คลัง" ยอมให้จ้างเงินนอกงบได้

ลูกจ้างหน่วยงานรัฐยิ้ม หลังคลังคลอดเกณฑ์จ้างลูกจ้างชั่วคราวใหม่จากเงินนอกงบประมาณ

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ลงนามในหนังสือวันที่ 5 มี.ค. 2562 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง

โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 2562 ข้อ 8 กำหนดให้ส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยใดที่ต้องการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ให้ยื่นคำขอมายังกรมบัญชีกลางเห็นชอบและทำความตกลงกันก่อน

ทั้งนี้ สาระสำคัญประกอบด้วย ขั้นตอนการอนุมัติการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ให้ส่วนราชการระดับกรมและมหาวิทยาลัยขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง คือ กรมบัญชีกลาง

โดยยื่นหนังสือขออนุมัติอย่างช้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนว่าจ้าง พร้อมกับบัญชีการว่าจ้างที่มีรายละเอียดตำแหน่งและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง ซึ่งอาจจะเป็นการจ้างต่อในอัตราเดิม หรือจ้างใหม่ที่ต้องใช้กำลังเพิ่มขึ้น โดยต้องชี้แจงค่าใช้จ่ายกรณีที่มีการจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำด้วย

นอกจากนี้ รายงานการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้หน่วยงานแสดงข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย เพื่อกระทรวงการคลังจะได้มีฐานข้อมูลในการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ จากปัจจุบันที่ไม่มีข้อมูลเลย

Share: