“ยื่นภาษีเงินได้”...สำหรับ ‘เงินกินเปล่า’ (ค่าหน้าดิน-เงินแป๊ะเจี๊ยะ)’ จากการให้เช่าทรัพย์สินอย่างไรให้ประหยัด

ปัญหาหนึ่งของคนที่มีที่ดิน อาคารบ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างให้เช่า ก็คือปัญหาเกี่ยวกับการ เสียภาษี เพราะเงินที่ได้รับเป็นค่าเช่านั้นถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ ดังนั้นหากได้รับค่าเช่าในแต่ละปีไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใด เวลายื่นแบบเสียภาษีเงินได้ประจำปีก็จะต้องแสดงรายการเงินค่าเช่าที่ได้รับเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (5) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้วเหลือเงินได้สุทธิเท่าไรก็เอาไปคิดภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งใช้อัตราก้าวหน้า ถ้ามีเงินได้สุทธิมากก็ต้องเสียภาษีในอัตราที่สูง

การให้เช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง นอกจากจะได้รับเงินค่าเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปีแล้ว ผู้ให้เช่ายังได้รับ เงินกินเปล่า’ ‘ค่าหน้าดิน’ ‘เงินแป๊ะเจี๊ยะ’ ‘เงินช่วยค่าปลูกสร้าง’ ‘เงินค่าซ่อมแซมหรือค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์หรือเงินได้อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน (เงินกินเปล่า)’ เพื่อตอบแทนที่ได้ให้ผู้อื่นเช่าที่ดิน อาคารหรือโรงเรือนเป็นระยะเวลานาน เช่น 10 ปี 20 ปี หรือ 30 ปี ซึ่งมักจะมีจำนวนเงินที่สูง ตัวอย่างเช่น ให้เช่าที่ดินมีกำหนด 30 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2590 และได้รับเงินกินเปล่าทันทีในวันที่ทำสัญญาเช่าจำนวน 30,000,000 บาท

ซึ่งเงินก้อนที่ได้รับนี้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันกับเงินค่าเช่าแต่การเสียภาษีเงินได้กรณีเงินกินเปล่าหรือเงินได้อื่นในลักษณะทำนองเดียวกันผู้ให้เช่าจะมีสิทธิเลือกคำนวณภาษีได้ ดังนี้

  1. นำเงินกินเปล่าที่ได้รับทั้งจำนวนไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (... 90) และชำระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน
  2. นำเงินกินเปล่าไปเฉลี่ยตามส่วนแห่งจำนวนปีของอายุการเช่า แล้วยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (... 93) และชำระภาษีเงินได้จากเงินได้ที่เฉลี่ยเป็นรายปีตามจำนวนปีของอายุการเช่าเป็นการล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นไปภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับเงินกินเปล่า ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม .. 2558 ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีภาษีผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ... 90 โดยนำเงินกินเปล่าตามส่วนที่ได้เฉลี่ยไว้ตามแบบ ... 93 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้แล้วนำจำนวนภาษีที่ได้เสียไว้ตามแบบ ... 93 มาหักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวณได้ในแต่ละปีภาษี

ตัวอย่าง

นายเขียวนำที่ดินของตนเองไปให้บริษัทเจ้าพระยา จำกัด เช่า เพื่อสร้างห้างสรรพสินค้า โดยสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2561  ถึงปี 2590 โดยนายเขียวได้รับเงินกินเปล่าจำนวน 30,000,000 บาท และได้ถูกหักภาษี ที่จ่าย ไว้ร้อยละ 5 (1,500,000 บาท ) จะมีสิทธิเลือกคำนวณภาษีได้ ดังนี้

  1. นำเงินกินเปล่าทั้งจำนวน 30,000,000 บาท ไปถือเป็นเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2561 แล้วยื่นแบบ ... 90 และชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในเดือนมีนาคม 2562 โดยมีสิทธินำเงิน 1,500,000 บาท ที่ถูกบริษัทเจ้าพระยา จำกัด หัก ที่จ่ายไว้ทั้งจำนวนมาหักออกจากภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย
  2. ขอใช้สิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม .. 2558 โดยนำเงินกินเปล่าจำนวน 30,000,000 บาท ไปเฉลี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินของปีภาษี 2561 ถึงปีภาษี 2590 จำนวน 30 ปี คิดเป็นเงินได้พึงประเมินปีละ 1,000,000 บาท แล้วยื่นแบบ ... 93 จำนวน 30 ฉบับ และชำระภาษีเงินได้ของแต่ละปีภาษีทั้งหมด 30 ปีเป็นการล่วงหน้าให้เสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2562 และเมื่อถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี2561 ถึงปีภาษี 2590 ต้องนำเงินกินเปล่าดังกล่าวมาคำนวณภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา โดยการยื่นแบบ ... 90 แล้วนำจำนวนภาษีที่ได้เสียไว้ตามแบบ ... 93 มาหักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวณได้ในแต่ละปีภาษีนั้น ทั้งนี้มีสิทธินำภาษีเงินได้ 1,500,000 บาท ที่ถูกบริษัทเจ้าพระยา จำกัด ได้หักไว้ ที่จ่ายทั้งจำนวน มาหักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี2561 ได้

 


จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า หากผู้ให้เช่าเลือกนำเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม หรือค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ หรือเงินได้อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน (เงินกินเปล่า) จำนวน 30,000,000 บาท มายื่นเป็นเงินได้พึงประเมินทั้งหมดในปีเดียวกับที่ได้รับเงินก้อนนั้นแล้ว ก็จะเป็นภาระหนักแก่ผู้ให้เช่าเพราะการคิดคำนวณภาษีตามอัตราก้าวหน้า หากมีเงินได้สุทธิสูงก็จะต้องเสียภาษีสูงตามไปด้วยดังนั้นวิธีที่สอง (เฉลี่ยตามส่วนแห่งจำนวนปีของอายุการเช่า) จึงเป็นวิธีที่ประหยัดภาษีมากกว่าการยื่นเงินกินเปล่าทั้งจำนวน

ส่วนกรณีผู้มีเงินได้ได้รับเงินกินเปล่าเป็นจำนวนหลายครั้ง เช่น ให้เช่า 10 ปี แล้วได้รับเงินกินเปล่าในปีที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท ในปีที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท หากผู้มีเงินได้นำเงินกินเปล่าไปเฉลี่ยตามส่วนแห่งจำนวนปีของอายุการเช่า แล้วยื่นแบบ ... 93 และชำระภาษีเงินได้จากเงินได้ที่เฉลี่ยเป็นรายปีตามจำนวนปีของอายุการเช่าเป็นการล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นไปภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับเงินกินเปล่า โดยให้เฉลี่ยเงินกินเปล่าตามจำนวนปีของอายุการเช่าที่เหลือ กล่าวคือ ได้รับเงินกินเปล่าในปีที่ 1 จำนวน 1 ล้านบาท ให้เฉลี่ยเป็นจำนวน 10 ปีแล้วยื่นแบบ ... 93 จำนวน 10 ฉบับ และชำระภาษีเงินได้ของแต่ละปีภาษีทั้งหมด 10 ปีภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีที่ 2

ส่วนเงินกินเปล่าที่ได้รับในปีที่ 3 จำนวน 1 ล้านบาท ให้เฉลี่ยเป็นจำนวน 8 ปีแล้วยื่นแบบ ... 93 จำนวน 8 ฉบับ และชำระภาษีเงินได้ของแต่ละปีภาษีทั้งหมด 8 ปีภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีที่ 4 เป็นต้น  ก็จะประหยัดภาษีกว่าการนำเงินกินเปล่าที่ได้รับทั้งจำนวนไปยื่นแบบ ... 90 ในปีที่มีเงินได้พึงประเมิน

ติดตามความรู้และข่าวสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้ที่ [email protected],TFPA Facebook Fanpageและ  www.tfpa.or.th

Share: