“บลจ.ยูโอบี”...ส่ง ‘คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น (UDBC3Y1)’ ขายถึง 28 พ.ค. นี้

“บลจ.ยูโอบี”...มองตลาดผันผวน-แนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่ง คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น (UDBC3Y1)’ ลุยกระจายลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก ขายครั้งแรกวันที่ 24 – 28 พ.ค. 19 นี้


นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดเผยว่า ปัจจุบันการลงทุนในตราสารหนี้มีความน่าสนใจสูงขึ้น นักลงทุนบางส่วนเริ่มลดน้ำหนักการลงทุนใน ‘หุ้น’ และเพิ่มน้ำหนักใน ‘ตราสารหนี้’ เนื่องจากตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนจากปัจจัยหลายประการ โดยหลักมาจากประเด็นความกังวลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังมีความยืดเยื้อ  ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ทางธนาคารกลางสหรัฐที่อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียงครั้งเดียวจนถึงปี 2020


“ด้านรัฐบาลจีนยังคงมาตรการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ ท่ามกลางความตึงเครียดประเด็นการค้าสหรัฐ สำหรับกลุ่มประเทศยุโรปยังมีปัจจัยกดดันด้านการเมืองและภาคการผลิตที่ยังชะลอตัว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อบรรยากาศการลงทุนในปัจจุบัน”

 
( นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ )


บริษัทจึงนำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1 (UDBC3Y1) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ ที่แบ่งโครงสร้างการลงทุนของกองทุนออกเป็นสองส่วน ได้แก่

  • ส่วนที่ 1 ส่วนของเงินต้น กองทุนจะกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก อายุประมาณ 3 ปี โดยมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียวเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจะลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันทั้งสิ้นประมาณไม่น้อยกว่า 89% ของ NAV โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็น 100% ของ NAV

  • ส่วนที่ 2 กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกิน 11% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือ สัญญาออปชั่น (Call option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนอ้างอิง คือมูลค่าหน่วยลงทุนของ ‘กอง Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc’ มีความยืดหยุ่นในการบริหารพอร์ตการลงทุน มีการบริหารในเชิงรุก (Active management) สามารถลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเทศทั่วโลก และผู้จัดการกองทุนมีกลยุทธ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะกับภาวะตลาดในแต่ละช่วงได้อย่างรวดเร็ว


โดยเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการคำนวณสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาออปชั่น (Call Option) นั้น มีโครงสร้างใน 3 ลักษณะ กล่าวคือ

  • กรณี 1 ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของ ‘กอง Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc’ น้อยกว่า 0% (<0%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทน 0% พร้อมเงินต้นคืน*

  • กรณี 2 ผลตอบแทนเท่ากับหรือมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 8% (0–8%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทน 8% พร้อมเงินต้นคืน*

  • กรณี 3 ผลตอบแทนมากกว่า 8% (>8%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทนตามผลตอบแทนที่คำนวณได้จริง พร้อมเงินต้นคืน*” (*หมายเหตุ : ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นคืน ทั้งนี้หากไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ (default) ในส่วนที่ 1)


“โครงสร้างการลงทุนของ ‘กอง UDBC3Y1’ สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการขาดทุนของเงินต้นผ่านการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก* และมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกได้ ทางบริษัทเน้นการนำเสนอทางเลือกใหม่ๆ ให้แก่นักลงทุนสำหรับโอกาสในการลงทุนเพื่อการกระจายความเสี่ยงและการแสวงหาผลตอบแทนที่ดี สม่ำเสมอ มาโดยตลอด


จากกองทุนหลากหลายประเภทของบริษัท สำหรับ ‘กอง UDBC3Y1’ เป็นกองทุนตราสารหนี้แบบกำหนดโครงการ อายุกองทุนประมาณ 3 ปี เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงของกองทุน (Risk level) 4 และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน (Fully Hedged) ในส่วนของการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ กรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน”

Share: