Green Bond Green Bond

ในปัจจุบันหลายประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน รัฐบาลของประเทศต่างๆ รวม 197 ประเทศ ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) ซึ่งมีจุดประสงค์ในการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้ประเทศภาคีสมาชิกปฏิบัติตามเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


“ตราสารหนี้สีเขียว (Green Bond)”
ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับโครงการต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานสะอาด การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การขนส่ง และอาคารสีเขียว เป็นต้น


ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนใน Green bond คือ นักลงทุนที่รักสิ่งแวดล้อม หรือได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่น สิทธิพิเศษทางภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าว จากรายงานของ OECD ปี 2016 คาดว่าในอีก 8 ปีข้างหน้า ความต้องการลงทุนในโครงการลดก๊าซคาร์บอน สูงถึง 2.23 ล้านล้านดอลลาร์ ในขณะที่ปริมาณการออก Green bond ทั่วโลกมีเพียง 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ


“โดยความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเกิดจาก ประเทศภาคีสมาชิกภายใต้ข้อตกลง UNFCCC ได้มีการออกกฎหมายควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอน เช่น การเก็บภาษีคาร์บอนในอัตราที่สูง ส่งผลให้ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศเป็นผู้ลงทุนหลักในตลาด Green bond”


ตราสารหนี้ที่จะถือว่าเป็น ‘Green bond’ ภายใต้มาตรฐานที่เรียกว่า “Green Bond Principles” ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. Use of Proceeds คือ การกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนจากการออกตราสารหนี้สำหรับโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
  2. Project Evaluation and selection คือ การประเมินและคัดเลือกโครงการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยใช้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับการยอมรับ (External Review)
  3. Management of Proceeds คือ การบริหารจัดการเงินทุนที่ได้รับจากการออกตราสารหนี้อย่างเหมาะสม และโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอก (External Review) เพื่อให้ขั้นตอนในการจัดสรรเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม
  4. Reporting คือ จะต้องจัดทำรายงานให้นักลงทุนทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ


“ความตื่นตัวในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้หลายประเทศมีการออกกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิต และการลงทุนให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม”

ในการประชุมของ หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF)’ เมื่อปี 2017 ได้เห็นชอบแนวทางพัฒนามาตรฐานของ ‘ASEAN Green Bond’ โดยร่วมมือกับ International Capital Market Association: ICMA) เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ปฏิบัติของการออก Green bond ภายใต้ ICMA’s Green bond principles (GBP) ที่สอดคล้องกันทั้งภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของตราสารประเภทใหม่ และตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่แสวงหาการลงทุนในธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และพัฒนาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรไม่ว่าในด้านการลดมลภาวะหรือใช้พลังงานสะอาด


ดังนั้น การออก
‘Green Bond’ นอกจากจะมีโอกาสในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้แก่นักลงทุนในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

 

Tags:
Share: