“กอง FTREIT”...ขายหุ้นกู้ 2 รุ่น มูลค่า 1,000 ล้านบาท

 

“กอง FTREIT” ปลื้มเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/19 จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่า 1,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 4 ปี และ 7 ปี มีธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

 

 

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) หรือ FIRM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ FTREIT ครั้งแรกในปีนี้ มีมูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท โดยเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2019 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2019 ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

 

“หุ้นกู้มียอดการจองซื้อมากกว่าที่เสนอขาย ตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการดำเนินงาน รวมถึงศักยภาพการเติบโตของ ‘กอง FTREIT’ ด้วยปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น การมีกระแสรายรับสม่ำเสมอจากสัญญาเช่า มีขนาดสินทรัพย์ในโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าที่ใหญ่ ตลอดจนสินทรัพย์ให้เช่าที่มีการกระจายตัวในหลายพื้นที่ และฐานผู้เช่าที่มีความหลากหลาย”

 

พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์

 

สำหรับหุ้นกู้ของ FTREIT ที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่

 

  • ชุดที่ 1: เสนอขายจำนวน 500 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.63%  ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2023
  • ชุดที่ 2 : เสนอขายจำนวน 500 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.14% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2026

 

“โดยมีธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้”

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 ก.ค. บจ.ทริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวที่ระดับ A แนวโน้มคงที่ ซึ่งถือว่าเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุดสำหรับกองทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรมในประเทศ โดยบริษัทได้นำเงินจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปชำระหนี้ที่เกิดจากการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนในปี 2018 ที่ผ่านมา

Tags:
Share: