สร้างโอกาสการลงทุนด้วย... “หุ้นยั่งยืน”

กระแส ‘การลงทุนอย่างยั่งยืน’ หรือการลงทุนที่คำนึงถึงผลกระทบการสร้างคุณค่าทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรรษัทภิบาล (ESG) ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยจากรายงานของ ‘The United Nations-supported Principles for Responsible Investment (PRI)’ พบว่าในปี 2562 สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการการลงทุนอย่างยั่งยืนมีมูลค่าสูงถึง 87 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ สูงขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 82 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ


“รวมถึงจำนวนนักลงทุนจากทั่วโลกที่เข้าลงนามรับหลักปฏิบัติการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Principles for Responsible Investment) เพิ่มสูงขึ้นเป็น 2,372 ราย เพื่อนำประเด็นด้าน ESG มาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการลงทุน”

 

 

สำหรับในประเทศไทย แนวโน้มการลงทุนอย่างยั่งยืนเริ่มเติบโตมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2561 ‘กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)’ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันรายใหญ่ของประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ในการลงทุนอย่างอย่างมีความรับผิดชอบ โดยถือเป็นแรงกระตุ้นสำคัญในการสร้างระบบนิเวศที่เกื้อหนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการเติบโตดังกล่าวและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำ  “Thailand Sustainable Investment (THSI)” หรือ “หุ้นยั่งยืน” มาตั้งแต่ปี 2558


บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนจะต้องสมัครใจเข้าร่วมการประเมินและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนตามตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 50% ในแต่ละมิติ หรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปีที่มีการประเมิน รวมถึงผ่านเกณฑ์คัดกรองด้านคุณสมบัติ เช่น CGR 3 ดาวขึ้นไป ไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นธรรมไม่ฝ่าฝืนเกณฑ์กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ไม่มีพฤติกรรมซื้อขายหุ้นที่ผิดปกติที่ได้รับการตัดสินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่ถูกกล่าวโทษหรือตัดสินความผิดกรณีกระทบ ESG ไม่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าศูนย์มีกำไรสุทธิ 3 ใน 5 ปีเป็นต้น


โดยในปี 2561 มี 79 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียนใน SET 73 บริษัท และ mai 6 บริษัท

 

 

บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกให้เป็น ‘หุ้นยั่งยืน’ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของในการผนวกแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risks) เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ (Cyberattacks) การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบกระทันหัน (Extreme Weather Events) การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ที่มีผลต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กร เป็นต้น โดยสามารถระบุผลกระทบและกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน


นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนยังสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trends) ทั้งการคิดค้นนวัตกรรม สินค้า และบริการรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เป็นต้น


เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน (benchmark) ใน ‘หุ้นยั่งยืน’ หรือใช้อ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้นเช่น กองทุนรวมที่อ้างอิงหุ้นยั่งยืน (Exchange Traded Fund : ETF) กองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ซื้อขายได้สะดวกเหมือนหุ้นเป็นต้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดทำ SETTHSI Index” หรือ “ดัชนีความยั่งยืน” ในปี 2561 ซึ่งถือเป็นดัชนีความยั่งยืนแรกในประเทศไทย


โดยเป็นดัชนีที่ใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนใน THSI ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองในการทำดัชนีความยั่งยืน ได้แก่ เป็นหุ้นใน THSI ปีล่าสุด และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ไม่น้อยกว่า 6 เดือนมี Market capitalization เฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 3 เดือน อย่างน้อย 5,000 ล้านบาท รวมทั้งมีผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) ไม่น้อยกว่า 20% ของทุนชำระแล้ว และมีจำนวนหุ้นซื้อขายในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 0.5% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน


หุ้นยั่งยืนที่เป็นองค์ประกอบของSETTHSI Index สำหรับรอบ ก.ค. – ธ.ค. 62 มีจำนวน 53 หุ้นทั้งนี้ หากพิจารณา Performance ของ SETTHSI Index เทียบกับดัชนีอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า ดัชนีที่ลงทุนในธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับประเด็นความยั่งยืนโดยมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าดัชนีทั่วไปที่ไม่ได้นำปัจจัยด้านความยั่งยืนมาประกอบการพิจารณาลงทุน

 

 

“แนวคิด ‘การลงทุนอย่างยั่งยืน’ กำลังเป็นที่สนใจสำหรับนักลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment รวมทั้ง SETTHSI index จะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาลงทุนมากขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการลงทุน”


สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและมีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ตลอดจนผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เป็นที่สนใจของผู้ลงทุน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.setsustainability.com/page/thsi-thailand-sustainability-investment

https://www.set.or.th/th/products/index/SETTHSI.html

Tags:
Share: