สยามราชธานี ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น

บมจ.สยามราชธานี ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า 
ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้น 
IPO จำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น ตั้งบล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาการเงิน

 

 

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า บมจ.สยามราชธานี หรือ SO ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) และธุรกิจให้เช่ารถยนต์และบริการ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.42 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ แบ่งเป็นการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO จำนวน 76.ล้านหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8.ล้านหุ้น  

 

           

ปัจจุบัน บมจ.สยามราชธานี มีทุนจดทะเบียน 310 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 310 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 225 ล้านหุ้น ทั้งนี้บมจ.สยามราชธานี มีธุรกิจหลักแบ่งเป็น กลุ่ม ได้แก่ 

 

 

  1. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) เช่น การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์และพนักงานสำนักงาน, การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค, การบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล และธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ 

  2. ธุรกิจให้เช่าและบริการ ได้แก่ ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าและธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บมจ.สยามราชธานี จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจในอนาคต โดยในส่วนเงินทุนหมุนเวียนจะถูกนำไปใช้เพิ่มจำนวนพนักงานในธุรกิจบริการจัดหาบุคลากรและขยายการลงทุนในธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า รองรับการให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน

 

 

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจจ้างเหมาบริการที่เป็นผู้นำในการให้บริการจัดหาบุคลากรชั้นนำของประเทศ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญทางธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) มายาวนานกว่า 40 ปี เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ‘สยามราชธานี คือ ผู้ให้โซลูชั่นที่พลิกการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจให้เป็นเรื่องง่าย (Siamrajathanee Makes Life Simplifier)

 

 

โดยมีระบบสรรหาที่มีประสิทธิภาพครบวงจรและคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า และนำความต้องการของลูกค้ามาต่อยอดประเภทการให้บริการและขยายธุรกิจ รวมถึงนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ช่วยลดภาระการบริหารจัดการงานและบุคลากรแก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มนิติบุคคลภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลธรรมดาได้อย่างตรงจุด

 

 

Drive4U 

 

ทั้งนี้ SO แบ่งการให้บริการเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) ที่แบ่งเป็น 2ส่วนคือ ธุรกิจบริการบริหารจัดการ เช่น การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์ ทั้งบริการระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี ภายใต้ชื่อ “Drive4U”) และระยะยาวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปการบริหารจัดการพนักงานสำนักงาน การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค การบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล ฯลฯ และธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ เช่น การบริการดูแลสวนขนาดใหญ่  การบริการออกแบบและจัดสวน การบริการตัดต้นไม้ใหญ่ ฯลฯ

 

 

2) ธุรกิจให้เช่าและบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าและรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ ทั้งแบบรถยนต์ 4 ล้อ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถ 6 ล้อ รถบรรทุก และรถยนต์ดัดแปลง เพื่อตอบโจทย์ความสะดวกของผู้ใช้บริการ และ 2. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารชุดให้แก่บุคคลภายนอก

 

 

 “เรามีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจจ้างเหมาบริการในการจัดหาบุคลากรมาอย่างยาวนาน จึงมีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชั่นและจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้แก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน รวมถึงต่อยอดการให้บริการและขยายธุรกิจของ SO ให้มีความแข็งแกร่งและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย จึงทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำการให้บริการจัดหาบุคลากรชั้นนำของประเทศไทย” นายจิรณุ กล่าว

Tags:
Share: