“บลจ.เอ็มเอฟซี”...ส่ง ‘กอง MKAI6S5’ ขายถึง 30 ส.ค. 19 นี้

 

“บลจ.เอ็มเอฟซี”...ส่ง ‘Term Fund’ อายุ 6 เดือน ลุยตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เน้นตราสารหนี้เอกชนที่มีคุณภาพ คาดผลตอบแทน 1.5% ต่อปี ขายวันนี้ – 30 ส.ค. 19 ลงทุนขั้นต่ำ 5 แสนบาท

 

 

นายเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดขาย กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MKAI6S5)’ เสนอขายครั้งเดียวตั้งแต่วันนี้ – 30 ส.ค. 19 โดยเป็นกองทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศอายุโครงการประมาณ 6 เดือน มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน 500,000 บาท ประมาณการผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.50% ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยัง ‘กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MM-GOV)

 

 

‘กอง MKAI6S5’ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชน เงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ โดยตราสารหนี้เอกชนต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) 

 

เดนนิส ลิม

 

“กองทุนนี้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบเต็มจำนวน (Fully hedge) ทั้งนี้ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมากได้”           
นายเดนนิสยังกล่าวอีกว่า ‘กอง MKAI6S5’ ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 1.68% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.18% ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 1.50% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว ‘กอง MKAI6S5’ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นานกว่า 6เดือน

Tags:
Share: