ทำสัญญาไม่โกงทำรัฐประหยัดงบ 83,138 ล้านบาท

กรมบัญชีกลางและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เผยทำสัญญาไม่ร่วมกันโกงช่วยรัฐประหยัดงบแผ่นดิน 83,138 ล้านบาท

 

 

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การทำข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป และใช้โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (คอสต์) สำหรับโครงการที่มีงบประมาณต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท มาตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน สามารถป้องกันคอร์รัปชัน และประหยัดงบประมาณแผ่นดินเป็น 83,138 ล้านบาท โดยมาจากการใช้ข้อตกลงคุณธรรม 74,893 ล้านบาท คิดเป็น 30.40 % ของงบประมาณโครงการที่ดำเนินการจัดหา และจากโครงการคอสต์อีก 8,245 ล้านบาท หรือประหยัดจากวงเงินงบประมาณ  20.53%

 

 

ทั้งนี้โครงการที่ใช้ข้อตกลงคุณธรรมมี 104 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 1.79 ล้านล้านบาท มีโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว 51 โครงการ คิดเป็น 240,000 ล้านบาท มูลค่าสัญญา 170,000 ล้านบาท ขณะที่โครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมคอสต์มีทั้งสิ้น 253 โครงการ วงเงิน 110,000 ล้านบาท โดยมีการเปิดเผยข้อมูลแล้ว 235 โครงการ และในจำนวนนี้จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 220 โครงการ ส่วนแผนระยะต่อไป สำหรับโครงการข้อตกลงคุณธรรมจะมีการขยายโครงการให้ครอบคลุมงานจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ขณะที่โครงการคอสต์จะผลักดันให้ดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์และเตรียมจัดทำประกาศ คาดมีผลบังคับใช้ปีงบประมาณ 2563

 
 
 

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า หากนับจำนวนโครงการที่ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วคาดว่าภายในสิ้นปี 2562 นี้ การประหยัดงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ใช้สองเครื่องมือนี้จะสูงถึง 142,769 ล้านบาท โดยมาจากโครงการข้อตกลงคุณธรรมซึ่งจะประหยัดงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น  97,013 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 27.06 % ของงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการจัดหาได้แล้ว จำนวน 358,448 ล้านบาท จำนวน 62 โครงการ และยังมีโครงการรถไฟฟ้าประหยัดงบประมาณเป็นเงิน 37,457  ล้านบาท

 

 

นอกจากนี้ตั้งเป้าหมายที่จะขยายผลการนำข้อตกลงคุณธรรรมไปใช้ในโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พีพีพี)  และโครงการสัมปทานขนาดใหญ่ของรัฐ สำหรับโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจและมีความเสี่ยงเรื่องความโปร่งใส ซึ่งอาศัยพ.ร.บ.การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ในการดำเนินงานด้วย

Tags:
Share: