“บลจ.กสิกรไทย”...เพิ่มทางเลือก ‘กอง K-USA’ ชนิดสะสมมูลค่า

 

“บลจ.กสิกรไทย”...เพิ่มทางเลือกการลงทุนใน ‘กอง K-USA’ โดยเพิ่ม Class ใหม่ ชนิดสะสมมูลค่า ‘(K-USA-A(A))’ สำหรับผู้ที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน ส่วน ‘กอง K-USA’ เดิม จะถูกจัดอยู่ใน Class ชนิดจ่ายปันผล และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ‘K-USA-A(D)’ เริ่มตั้งแต่ 17 ก.ย. 19 เป็นต้นไป

 

 


นายนาวิน อินทรสมบัติ
Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจลงทุนใน ‘กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA)’ ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นสหรัฐผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ ‘Morgan Stanley US Advantage Fund - I Shares​​ (USD)’​ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก และมีผลตอบแทนย้อนหลังโดดเด่นติดอันดับ 5 ดาวมอร์นิ่งสตาร์ (Overall Rating โดย Morningstar® ณ 31 ส.ค. 62)

 

 

“ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล และผู้ที่ต้องการสะสมผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้แบ่งหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด (Share class) โดยกองทุน K-USA เดิม จะถูกจัดอยู่ในชนิดจ่ายปันผล และเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เป็น ‘กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน – A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D))’ และได้เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน อีก 1 class คือ ‘กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน – A ชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A))’ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 19 เป็นต้นไป”

 

 

นายนาวินยังกล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนของ ‘กอง K-USA’ ก่อนวันที่ 17 ก.ย. 19 บริษัทจะดำเนินการโอนย้ายหน่วยลงทุนของ ‘กอง K-USA’ มาอยู่ใน ‘กอง K-USA-A(D)’ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน หรือ นโยบายการลงทุนแต่อย่างใด เปรียบเสมือนเป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อกองทุนเท่านั้น โดยการเพิ่มตัวอักษรย่อท้ายชื่อกองทุนเพื่อระบุถึงชนิดของ Class ที่ช่วยสะท้อนลักษณะของหน่วยลงทุนได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ ‘กอง K-USA-A(D)’ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้งเช่นเดิม

 

 

“สำหรับผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนของ ‘กอง K-USA-A(A)’ ในวันที่ 17 ก.ย. 19 บริษัทจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน K-USA-A(D) เป็นฐานในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D)) มายังชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A)) ในระหว่างวันที่ 17 ก.ย. – 16 ต.ค. 19 จะได้รับคืนค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะคืนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ภายใน 10 วันทำการนับจากวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ”

 

 

ผู้ลงทุนที่สนใจ ‘กองทุน K-USA-A(D)’ และ ‘K-USA-A(A)’ สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท

Tags:
Share: