“20 บจ.-ไทย”...เป็นสมาชิกของ ‘ดัชนีความยั่งยืน DJSI’

ในทุกๆ ปี จะมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกที่อยู่ในดัชนี ‘S&P Global Broad Market’ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนเพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี ‘DJSI (Dow Jones Sustainability Indices)’ ซึ่งเป็นดัชนีที่แสดงระดับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานที่คำนึงถึงมิติเศรษฐกิจรวมด้านบรรษัทภิบาล มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม

 

 

ดัชนี DJSI นี้ มีหลายกลุ่ม เช่น

 

  • ‘แบ่งตาม Global’ คือ DJSI World
  • ‘แบ่งตามภูมิภาค’ คือ DJSI Europe, DJSI North America, DJSI Asia Pacific, DJSI Emerging Markets
  • ‘แบ่งตามประเทศ’ คือ DJSI Korea, DJSI Australia, DJSI Chile, DJSI MILA

 

 

“โดยกลุ่มดัชนี DJSI ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนไทยคือ ‘DJSI World’ (บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่และ ‘DJSI Emerging Markets’ (บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดเกิดใหม่)”

 

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ‘S&P Dow Jones Indices’ ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี DJSI สรุปข้อมูลได้ดังนี้

 

สำหรับประเทศไทย นับเป็นอีกปีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับโลก โดยมี ‘20 บริษัท’ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของ ‘ดัชนี DJSI’ (จำนวนเพิ่มขึ้นในทุกปี) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ‘DJSI World’ 11 บริษัท และกลุ่ม ‘DJSI Emerging Markets’ 19 บริษัท

 

 

“ในจำนวนนี้มีบริษัทจดทะเบียน 7 บริษัท ที่คะแนนด้านความยั่งยืนสูงสุดเป็นที่หนึ่งของโลกใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม จาก 61 กลุ่มอุตสาหกรรม นับว่าเป็นจำนวนมากที่สุดตั้งแต่มีบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นสมาชิกในดัชนี DJSI และเป็นรองแค่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มี 12 บริษัท ที่มีคะแนนสูงสุดเป็นที่หนึ่งในอีก 12 กลุ่มอุตสาหกรรม”

 

 

นอกจากนี้ ยังมีอีก 1 บริษัทไทย ที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าดัชนี DJSI World และ DJSI Emerging Markets คือ ‘บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ’ ซึ่งมีคะแนนสูงสุดในกลุ่มเครื่องดื่ม

 

 

Source: https://www.robecosam.com/csa/csa-resources/djsi-csa-annual-review.html
Tags:
Share: