มาตรฐานด้าน ESG... ‘ระดับสากล’

ในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของกิจการ (environmental, social and governance : ESG) นั้น นอกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะทำเรื่อง “หลักการบริหารกิจการที่ดี (CG Code)” เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้กับบริษัทจดทะเบียนแล้ว


“สำนักงานก.ล.ต. ยังทำเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code : I Code)” เพื่อเป็นมาตรฐานของผู้ลงทุนสถาบันให้ลงทุนด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยคำนึงถึง ESG และติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด”


หากมองในระดับนานาชาติ ปัจจุบันผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกจำนวนมากต่างให้ความสำคัญกับ ESG และเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในลักษณะดังกล่าว การมี ‘I Code’ นี้ ก็จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้ลงทุนสถาบันไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งยกระดับการมีบรรษัทภิบาลที่ดีของตลาดทุนไทยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

 

 

 “การออก ‘I Code’ เป็นการแสดงพลังของผู้ลงทุนสถาบันที่ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ผู้จัดการกองทุนที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน นอกจากนี้ ‘I Code’ จะช่วยกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น ในการให้ความสำคัญกับจริยธรรมควบคู่ไปกับผลกำไรอีกด้วย”


‘I Code’ นี้ พัฒนามาจาก ‘UK Stewardship Code’ ของสหราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่หลาย ประเทศใช้อ้างอิง เช่น ญี่ปุ่น มาเลเซีย แอฟริกาใต้ เป็นต้น โดย ‘I Code’ ประกอบด้วย หลักปฏิบัติ 7 ข้อ ได้แก่


1) กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

2) มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง เพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

3) ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (actively)

4) เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักการ (3) ไม่เพียงพอ (escalating Investee companies)

5) เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

6) ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (collective engagement)

7) เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
สำหรับการนำ ‘I Code’ ไปใช้นั้น ก็จะเริ่มต้นจากการที่ผู้ลงทุนสถาบันแต่ละรายประกาศเจตนารมณ์รับที่จะปฏิบัติตาม ‘I Code’ ด้วยความสมัครใจ (voluntary) เพื่อให้สาธารณชนทราบถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม ‘I Code’


หลังจากประกาศเจตนารมณ์แล้ว ‘ผู้ลงทุนสถาบัน’ สามารถนำหลักปฏิบัติใน ‘I Code’ ไปปรับใช้ตาม ความเหมาะสมกับบริบทของตนเอง เช่น ขนาด โครงสร้าง ลักษณะธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความพร้อมของ แต่ละผู้ลงทุนสถาบัน โดยสามารถเลือกเรื่องที่เหมาะสมในการนำไปปฏิบัติโดยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติครบในทุกเรื่อง และขั้นตอนท้ายสุดก็คือ เปิดเผยข้อมูลโดยใช้หลัก comply or explain

Tags:
Share: