หมายเหตุประกอบ... “งบการเงินส่วนบุคคล”

หากเราต้องการจะรู้ถึงฐานะทางการเงินของกิจการใดกิจการหนึ่ง การพิจารณางบการเงินของกิจการนั้นอาจเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้คำตอบได้ และในเรื่องการเงินส่วนบุคคลการจะรู้ถึงฐานะทางการเงินของบุคคลนั้น ก็สามารถพิจารณาได้จาก "งบการเงินส่วนบุคคล" เช่นกัน เพียงแต่งบการเงินส่วนบุคคล อาจมีการจัดทำที่ไม่ซับซ้อนเท่างบการเงินของกิจการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอย่างเคร่งครัด

 


สำหรับ “งบการเงินส่วนบุคคล” โดยปกติแล้วจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ‘งบดุลส่วนบุคคล’ และ ‘งบกระแสเงินสดส่วนบุคคล’ แต่ในบทความนี้ ผมอยากนำเสนอมุมมองเพิ่มเติมเพื่อทำให้งบการเงินส่วนบุคคลของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยถ้าหากพิจารณาคำจำกัดความของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี จะพบได้ว่ามีส่วนประกอบที่มากกว่าองค์ประกอบของงบการเงินส่วนบุคคลข้างต้น และในส่วนประกอบหนึ่งของงบการเงินสำหรับกิจการที่หากนำมาประกอบเพิ่มเติมกับงบการเงินส่วนบุคคลแล้ว อาจทำให้งบการเงินส่วนบุคคลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นั่นก็คือ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน”

 


เมื่อกล่าวถึง หมายเหตุประกอบงบการเงิน หลายท่านอาจไม่ทราบว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ “งบการเงิน” และเป็นส่วนสำคัญของงบการเงินที่อาจมองข้ามไป หมายเหตุประกอบงบการเงินนั้นเป็นส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดของงบการเงินเลยก็ว่าได้

 


“สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะ ‘หมายเหตุประกอบงบการเงิน’ คือ ส่วนที่จะต้องใช้อธิบายข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลที่แสดงในงบการเงินที่มีอยู่ เพื่อขยายความหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ตัวเลขในงบการเงินประเภทต่างๆ นั้น ไม่ได้ให้รายละเอียดไว้ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถมีข้อมูลในการวิเคราะห์งบการเงินได้มากขึ้น”

 

 

สำหรับการนำหมายเหตุประกอบงบการเงิน มาปรับเพิ่มในการจัดทำงบการเงินส่วนบุคคลนั้น ผมขอยกตัวอย่างบางรายการเพื่อที่จะแสดงให้เห็นภาพ และประโยชน์ของหมายเหตุประกอบงบการเงินกันมากขึ้นครับ

 

  • ข้อมูลในงบการเงินแจกแจงรายละเอียดไม่ครบถ้วน: ในการทำงบดุลส่วนบุคคลบางรายการ เช่น มูลค่าพอร์ตการลงทุน อาจใช้มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กองทุนรวม หุ้นสามัญ บันทึกรวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆ ไว้เป็นตัวเลขรวม แต่ในสินทรัพย์ที่เราลงทุนเหล่านั้น อาจมีรายละเอียดที่จะช่วยให้สามารถบริหารพอร์ตการลงทุนได้เหมาะสมขึ้น หากเรามีข้อมูลเพิ่มเติมบันทึกไว้ เช่น การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หากแยกบันทึกรายละเอียดการซื้อและวันครบกำหนดที่ขายได้ไว้ ย่อมทำให้เราสามารถมีข้อมูลในการบริหารกองทุนเหล่านั้นได้ดีขึ้น เป็นต้น

  • สินทรัพย์ที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในงบการเงิน: ในปัจจุบันนี้รายได้ของหลายท่าน อาจมาจาก ‘สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้’ อย่างเช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ซึ่งประเมินมูลค่าได้ยาก ทำให้อาจไม่ได้บันทึกไว้ในรายการสินทรัพย์ ซึ่งเราสามารถเปิดเผยเพิ่มเติมรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ เพราะหากท่านมีรายได้หลักจากสินทรัพย์เหล่านี้ ย่อมต้องพิจารณาเป็นพิเศษในการนำมาวิเคราะห์หรือตัดสินใจทางการเงิน


ไม่เพียงแต่สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ แม้แต่สวัสดิการต่างๆ ของที่ทำงาน เช่น บำเหน็จที่บริษัทจ่ายให้

 

พนักงานครั้งเดียวเมื่อออกจากงาน ก็อาจไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินส่วนบุคคล แต่ข้อมูลนี้จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญรายการหนึ่งที่นำมาเป็นส่วนของแผนเกษียณอายุได้”

 

  • การไม่ได้บันทึกหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ในงบการเงิน: ในการบันทึกถึงภาระรายจ่ายในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นอาจทำได้ยาก เพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือประมาณจำนวนเงินที่ต้องเสียไปได้อย่างแน่ชัด แต่จะเป็นการ ‘ระมัดระวัง’ มากขึ้น หากเราสามารถระบุรายละเอียดของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ได้บ้าง เช่น ภาระการค้ำประกันต่างๆ หรือแม้กระทั่งการเปิดเผยรายละเอียดความรับผิดชอบที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนในครอบครัว เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หรือญาติพี่น้องต่างๆ


เพราะในบางกรณีหากเกิดปัญหาขึ้นกับบุคคลดังกล่าว หากเราเป็นบุคคลที่เป็นที่พึ่ง หรือเป็นคนที่ต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือ สิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่รายการที่จะอยู่ในงบการเงินส่วนบุคคลของเราเลย แต่กระทบต่อการวางแผนทางการเงินของเราได้ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจดบันทึกเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินครับ”

 

 

จากที่กล่าวมาข้างต้น หาก “งบการเงินส่วนบุคคล” ของเรามีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน อาจส่งผลให้เราซึ่งเป็นผู้ใช้งบการเงิน หรือผู้วางแผนการเงินให้กับเรา อาจได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือตกประเด็นสำคัญที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไป ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาด และเกิดความเสียหายตามมาได้

 


“ดังนั้นเพื่อให้งบการเงินส่วนบุคคลของเรามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกเหนือไปจากรายการที่เราแสดงในงบการเงินแล้ว
‘หมายเหตุประกอบงบการเงิน’ อาจเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะใช้เปิดเผยรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม เพื่อให้งบการเงินส่วนบุคคลของเราสะท้อนความจริงได้อย่างไม่ตกหล่นประเด็นใดไป รวมทั้งช่วยให้การตัดสินใจทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ”

 

ติดตามความรู้และข่าวสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้ที่ [email protected]  , TFPA Facebook Fanpage และ  www.tfpa.or.th

 

Tags:
Share: