การลงทุนใน “หุ้นยั่งยืน”…ให้ผลตอบแทนดีกว่าใน ‘ระยะยาว’

ปัจจุบันนักลงทุนสถาบันต่างๆ ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG : Environment, Social and Governance) เป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนและเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว


ทั้งนี้ การลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัย ESG นั้น ไม่ได้หมายถึงการห้ามลงทุนในบริษัท หรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง (Exclusionary Screening) เนื่องจากวิธีการดังกล่าวเป็นการคัดกรองก่อนกระบวนการตัดสินใจลงทุน ในขณะที่ ESG Integration” จะเป็นการนำเอาข้อมูลทั้ง ‘ด้านการเงิน’ และ ‘ด้าน ESG’ มาใช้ในการวิเคราะห์ คัดเลือกหลักทรัพย์ รวมถึงการกำหนดน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากกว่าการไม่คำนึงถึงปัจจัย ESG เลย


“ในอดีตที่ผ่านมา มีหลายกรณีเกี่ยวข้องกับ ESG ที่เกิดขึ้น แล้วส่งผลเสียหายต่อบริษัทอย่างมากทั้งเรื่องผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ความสามารถในการแข่งขัน ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท รวมทั้งราคาหุ้นของบริษัท”


นอกจากการวิเคราะห์เพื่อ ‘ลดความเสี่ยง’ จากการลงทุนแล้ว การคำนึงถึงปัจจัย ESG ยังช่วย ‘เพิ่มผลตอบแทน’ ได้ในระยะยาว จากการหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถปรับตัวและได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือสังคม เช่น การลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือก ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เป็นต้น


อาจจะมีข้อสงสัยว่าการลงทุนโดยนำเอาปัจจัยด้าน ESG มาใช้ประกอบการตัดสินใจ จะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงหรือไม่ เมื่อเทียบกับ ‘การลงทุนแบบเดิม’ ที่คำนึงถึงแต่ปัจจัยพื้นฐานด้านอื่นๆ ซึ่งได้มีการเก็บข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนของ 2 ดัชนี ได้แก่


-‘ดัชนี MSCI EM ESG Leaders’ ซึ่งเป็นดัชนีราคาหุ้นที่เป็น ‘ผู้นำด้าน ESG’  

-‘ดัชนี MSCI Emerging Market’


“จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นยั่งยืนหรือในบริษัทที่เน้นเรื่อง ESG ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ามากในระยะยาว”

 

 

 

เมื่อไม่นานมานี้กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศก็ได้มีการรวมตัวกัน ผลักดันให้บริษัทจดทะเบียน มีการจัดการภายในและบริหารงานเพื่อคำนึงถึงปัจจัยทางด้าน ESG มากขึ้น รวมทั้งร่วมมือกันกำหนดแนวทางการจัดการลงทุนโดยคำนึงถึง ‘ปัจจัย ESG’  ซึ่งหวังว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาการทางด้าน ESG ที่ดีขึ้นตามลำดับ จนทัดเทียมกับบริษัทในระดับโลกได้ ทั้งนี้รวมถึงการเติบโตของ ‘กองทุนที่เน้นการลงทุนแบบยั่งยืน’ด้วย

Tags:
Share: