เข้าใจ ‘ความเสี่ยง’…ก่อน ‘ติดปีก’ เงินลงทุน

โลกการลงทุนในปัจจุบันเชื่อมถึงกันหมด ไม่เพียง นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในไทยได้เท่านั้น ในส่วนของ นักลงทุนไทย เองก็สามารถจะไปลงทุนในต่างประเทศได้เช่นกัน


ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ไปลงทุนต่างประเทศ (FIF)’ หรือลงทุนผ่านตัวกลางอย่าง โบรกเกอร์ หรือ กองทุนส่วนบุคคลเป็นต้น


การไปลงทุนต่างประเทศเป็นโอกาสในการกระจายความเสี่ยงเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเงินลงทุนของคุณแต่ก็มีความเสี่ยงที่ไม่ว่านักลงทุนชาติไหนไปลงทุนก็จะต้องเจอเหมือนๆกันอยู่‘9 ประการ


วันนี้ทีมงาน‘Wealthythai’ จะพึถ๊มารู้จักกับความเสี่ยงมาตรฐานทั้ง 9 ประการนี้กัน

 

 

1.ความเสี่ยงทั่วไปจากการลงทุนในหลักทรัพย์

เป็นความเสี่ยงจากการที่นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด หรือ บางส่วน จากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ หรือเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ตลอดจนเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จลาจล การก่อการร้าย ซึ่งอาจส่งผลต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

 

 

2.ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดและความผันผวนของราคา

แต่ละประเทศที่เข้าไปลงทุนนั้นอาจจะมีภาวะเศรษฐกิจการเมืองกฎหมายและระเบียบที่แตกต่างกัน ออกไป ตลาดหลักทรัพย์บางแห่งอาจมีการ ระงับ หรือจำกัดการซื้อขายเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อปริมาณการซื้อขายหรือราคาของหลักทรัพย์ในประเทศนั้นๆ ได้ ซึ่งปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจเป็น ปัจจัยอื่น ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้นๆ หรือมาจาก ปัจจัยภายนอก  เช่น การชุมนุมประท้วง สงคราม วิกฤติเศรษฐกิจของโลกหรือภูมิภาค เป็นต้น


“ในกรณีที่เป็นตราสารอนุพันธ์ความผันผวนของราคาอาจทำให้ผู้ลงทุนต้องชำระเงินเพิ่มเติมหรือขาดทุนได้เช่นกัน”

 

 

3.ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบการชำระราคาและส่งมอบ

เป็นความเสี่ยงจากกฎหมาย และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่งที่ต่างกัน นักลงทุนต่างประเทศอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนนักลงทุนเจ้าของประเทศ รวมถึง ค่าธรรมเนียม ที่แตกต่างกัน การชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์อาจนานกว่าที่คาดไว้ ตลอดจนความเสี่ยงจากการทุจริต รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส ล่าช้า หรือเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

 

 

4.ความเสี่ยงเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ

ธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศซึ่งมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันอาจมีการจำกัด หรือ ควบคุม ในระดับที่ต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งอาจรวมถึงการได้รับอนุญาตก่อนการลงทุน ข้อจำกัดของนักลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานเพื่อนำเงินออก การจัดเก็บภาษี ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนการตีความกฎหมายต่างประเทศเองอาจไม่ชัดเจนเองอาจไม่ชัดเจนและทำให้นักลงทุนเสียประโยชน์ หรืออาจมีการออกกฎหมายใหม่ เป็นต้น


“ในบางประเทศยังมีการคุ้มครองสิทธิผู้ลงทุนอย่างจำกัดรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีบังคับคดีและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมที่มีความแตกต่างกันทำให้เรื่องเดียวกันในแต่ละประเทศอาจมีการตัดสินที่แตกต่างกันได้เป็นต้น” 

5.ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์

ตลาดทุนในแต่ละประเทศมีการพัฒนาที่แตกต่างกันไปตลาดหลักทรัพย์บางประเทศอาจมีขนาดเล็ก และไม่มีสภาพคล่องและสภาพคล่องที่มีน้อยนั้นอาจลดความสามารถของผู้ลงทุนในการซื้อขายหรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นๆ หรืออาจทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือราคาที่น่าพอใจหรือในจำนวนที่ผู้ลงทุนต้องการเป็นไปได้ยากนั่นเอง

 

 

6.ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

น่าจะเป็นหนึ่งในความเสี่ยงของการลงทุนต่างประเทศที่นักลงทุนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศมีการชำระเงินตราต่างประเทศผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อมีการเปลี่ยนกลับมาเป็นสกุลเงินต้นทางเช่นเมื่อนักลงทุนไทยแปลงเงินสกุลต่างประเทศกลับมาเป็นเงินบาทเป็นต้นซึ่งอาจเกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งหรือเกิดขึ้นอย่างถาวรหากเกิดการลดค่าของเงินสกุลใดๆที่เข้าไปลงทุนผู้ลงทุนอาจได้รับความเสียหายได้

 

 

7.ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงิน ทั้งหมด หรือ บางส่วน ในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถชำระหนี้ ชำระคืนเงินทุนหรือไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้

 

 

8.ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน

เป็นความเสี่ยงจากการที่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานะเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อาจไม่สามารถดำเนินการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามคำสั่งของผู้ลงทุนได้ในบางกรณีเช่นสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยไม่สามารถจับคู่ราคาตามที่ต้องการได้หรือถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นในประเทศดังกล่าวซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนเกิดผลขาดทุนหรือความเสี่ยงอื่นใดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้

 

 

9.ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของผู้ลงทุนเอง

สุดท้ายการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของผู้ลงทุนเอง ผู้ลงทุนต้องศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานะ ธุรกิจ สถานะการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือสินค้า หรือทรัพย์สินที่ลงทุน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น  สถานะการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ผู้ลงทุนต้องรับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง 


“ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้และไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใดๆ อันเกิดจากการลงทุนดังกล่าว”


จะเห็นว่า...การไปลงทุนในต่างประเทศก็จะมีความเสี่ยงต่างๆ นอกเหนือไปจากความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งนักลงทุนควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงพื้นฐานทั้ง 9 ประการไว้นี้ก่อนจะพาเงินติดปีกไปลงทุนในต่างประเทศด้วยเช่นกัน

Tags:
Share: