“หุ้นยั่งยืน”...อีกทางเลือกของการลงทุน ระยะยาว

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment(THSI) เป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้มีบริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกถึง 98 บริษัทจากทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 51 บริษัทในปี 2558 ที่จัดทำเป็นปีแรก 

 

หุ้นยั่งยืน”... คืออะไร?

 

รายหุ้นยั่งยืนเป็นรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล คำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) ในกระบวนการทำงาน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย นอกเหนือจากการมุ่งทำกำไรแต่เพียงอย่างเดียว 

 

ตลาดหลักหลักทรัพย์ฯ คัดเลือกหุ้นยั่งยืน โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดใน มิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ประกอบด้วย 19 หมวดรวม 142 ข้อย่อย ครอบคลุมประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ เช่น บรรษัทภิบาล กระบวนจัดการความเสี่ยงด้าน ESG การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร การจัดการความเสี่ยงด้านClimate Change และเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การดูแลพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการทางธุรกิจซึ่งการประเมินนี้จะใช้ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยสู่สาธารณะและข้อมูลเชิงลึกจากบริษัท เพื่อนำมาพิจารณาความสมบูรณ์ของกระบวนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทใน 4 ระดับ ได้แก่

 

การแสดงความมุ่งมั่น โดยกำหนดนโยบายในประเด็น ESG ต่างๆ
การตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณ เพื่อให้สามารถติดตามวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
มีโครงการ/ กระบวนการจัดการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
การวัดผลลัพธ์เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ

 

บริษัทจดทะเบียนที่จะได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ 50% ในทั้ง 3 มิตินอกจากนี้ ยังต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (CGR) ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และบรรษัทภิบาล เป็นต้น(ดูรายละเอียดหัวข้อการประเมินและหลักเกณฑ์การคัดเลือกฉบับเต็มได้ที่http://www.setsustainability.com/libraries/708/item/sustainability-awards-criteria-manual)

 

รายชื่อหุ้นยั่งยืนที่ประกาศในเดือนตุลาคมของทุกปีจะใช้เป็นเกณฑ์คำนวณดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) อีกด้วย

 

 

ทำไมต้องลงทุนอย่างยั่งยืน?

 

จากผลการศึกษาต่างๆ ระบุถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการดำเนินงานด้าน ESG และความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) โดยบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่ดีจะมีความเสี่ยงต่ำกว่าและมีต้นทุนของเงินทุน(Cost of Capital) ต่ำกว่าบริษัทที่ไม่ให้ความสำคัญด้าน ESG รวมถึงมีความได้เปรียบในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังนั้นแม้ว่าราคาหุ้นของบริษัทที่คำนึงถึงความยั่งยืนอาจมีสภาวะขึ้นลงตามสภาพแวดล้อมของตลาด แต่การลงทุนในหุ้นของบริษัทเหล่านี้จะมีความผันผวนน้อยกว่าในระยะยาว

 

 

 

ขณะที่แนวคิดเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืนได้รับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลและหน่วยงานด้านการกำกับดูแลเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างยั่งยืนมากขึ้น เช่น การออกกฎเกณฑ์การบริหารเงินลงทุนของหน่วยงานภาครัฐที่ให้นำประเด็นด้าน ESG มาใช้ประกอบการพิจารณา การประกาศมาตรการหรือข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนสถาบันต้องคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ในการลงทุน เป็นต้น 

 

สำหรับประเทศไทยได้เริ่มเห็นกระแสการลงทุนอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเช่น การประกาศใช้หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I code) ของสำนักงาน ..ต. การประกาศใช้แนวปฏิบัติการระงับลงทุน” (Negative List Guideline) ในบริษัทจดทะเบียนที่มีประเด็นปัญหา ESGของกบข. ร่วมกับกับผู้ลงทุนสถาบัน 32 ราย รวมถึงแนวคิดเรื่องการนำ SEF หรือกองทุนหุ้นยั่งยืนที่อาจจะเข้ามาแทนที่กองทุนLTF ในอนาคตจึงกล่าวได้ว่ากระแสการลงทุนอย่างยั่งยืนจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวผู้ลงทุนไทยอีกต่อไป

 

หุ้นโดดเด่นในมิติ ESG 


จาก 98 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ซึ่งผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นตามเกณฑ์การประเมิน (มีคะแนนมากกว่า 50% ในทุกมิติ) และเกณฑ์ด้านคุณสมบัติ ในจำนวนนี้มีริษัทที่มีคะแนนโดดเด่นในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ได้แก่

 
 

* (ดูรายละเอียดรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ THSI 2019 ได้ที่ http://www.setsustainability.com/libraries/710/item/thailand-sustainability-investment-lists)

 

ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน ผู้ลงทุนอาจพิจารณาข้อมูลของ “หุ้นยั่งยืน”เป็นอีกทางเลือกในการลงทุนระยะยาว โดยต้องไม่ลืมพิจารณาด้านผลประกอบการทางการเงิน (financial performance) ควบคู่กันไป

 

แหล่งอ้างอิง

https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/publication-pdfs/ilg-the-value-of-responsible-investment.pdf/view

https://www.unpri.org/pri/an-introduction-to-responsible-investment/what-is-responsible-investment

https://www.gpf.or.th/thai2019/7News/main.php?page=6&menu=news&id=04

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/be/pdf/2018/05/esg-risk-and-return.pdf

http://www.setsustainability.com/page/thsi-thailand-sustainability-investment

Share: