“บลจ.กรุงไทย”...ขาย ‘กอง KTSIV3M3’ ชูยีลด์ 1.10% ต่อปี

“บลจ.กรุงไทย”...ส่ง ‘กอง KTSIV3M3’ ลุยตราสารหนี้ในประเทศ อายุ 3 เดือน คาดผลตอบแทน 1.10% ต่อปี ขายวันที่ 2-6 ธ.ค. 19 นี้

 


“บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)”
 อยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนรอบใหม่ คือ ‘กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท  อินเวส 3 เดือน 3 ( KTSIV3M3)’ รหัสกองทุน คือ ‘K 9 H’ ตั้งแต่วันที่ 2-6 ธ.ค. 19 อายุโครงการประมาณ 3  เดือน เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้รัฐ เงินฝาก / ตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์ และตจราสารหนี้ภาคเอกชนไทย มีระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระดับ 4 คือ ปานกลางค่อนข้างต่ำ  ผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 1.10% ต่อปี  ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับไม่เสียภาษี ยกเว้นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ประกอบกิจการในประเทศไทย

 

 

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน คือ

 

(1) ตั๋วแลกเงิน บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 9 % ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 0.14% ต่อปี

(2) หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ในสัดส่วน 9 % ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 0.16% ต่อปี

(3) ตั๋วแลกเงิน บจ.บีเอสแอล ลีสซิ่ง ในสัดส่วน 9 % ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 0.16% ต่อปี

(4) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในสัดส่วนประมาณ 73% ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 0.91% ต่อปี (ที่มาของข้อมูล: ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์และผู้ค้าตราสารหนี้ วันที่ 28 พ.ย. 19) 

 

 

โดยทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานฯ อนุญาตให้ลงทุนได้ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กรุงไทย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

Share: