“บริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลก”...ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ESG ใน ‘รายงานประจำปี’

ความเป็นมา

จากรายงานของ World Economic Forum” ล่าสุดพบว่า เม็ดเงินลงทุนแบบคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (ESG) ได้เพิ่มเป็น 22.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2016 หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 25 จากปี 2014 ขนาดของเม็ดเงินลงทุนและการเติบโตสะท้อนถึงความเป็นกระแสหลักของการลงทุนใน ESG ได้อย่างดี นอกจากนี้ ในปี 2017 กว่าร้อยละ 78 ของบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ESG ในรายงานประจำปี โดยเพิ่มขึ้นจากเพียงร้อยละ 44 ในปี 2011


“อย่างไรก็ดี ตามรายงานของ WEF ได้พบว่า ข่าวสารข้อมูลที่ให้ดังกล่าวยังมีความลักลั่นอยู่มาก สื่อความหมายได้ไม่ชัดเจน และเกิดข้อสงสัยว่า ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน เปรียบเทียบกันไม่ได้ จะนำไปสู่การลงทุนแบบ ESG และส่งผลที่ดีต่อสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้อย่างไร”

 

 

ปัญหาที่ท้าทาย

ปัญหาท้าทายเฉพาะหน้า ตามรายงานดังกล่าว มี 3 ส่วนคือ


1. ความซับซ้อนของการรายงานแบบ ESG มีแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างมากทั้งหัวเรื่องและระดับนัยสำคัญของแต่ละปัจจัยในหัวเรื่องนั้นๆ เราอาจคุ้นเคยกับข้อมูลเชิง ESG ที่กิจการต่างๆ พยายามนำเสนอ เช่น ปริมาณน้ำที่ใช้ลดลงเท่าไหร่ จำนวนครั้งของการละเมิดสิทธิแรงงานลดลงกี่เปอร์เซนต์ หรือให้การอบรมป้องกันการทุจริตให้แก่พนักงานกี่ชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งแต่ละองค์กรก็มีวิธีการนำเสนอที่ต่างหัวเรื่องกันมาก หรือแม้แต่ในหัวเรื่องเดียวกัน ระบบการรายงานก็ไม่เหมือนกัน จนเกิดข้อสงสัยว่า สิ่งดีๆ ที่แต่ละองค์กรทำ จะนำไปสู่เป้าหมายใด เป็นรูปธรรมและจับต้องได้หรือไม่

 

2. ความลักลั่นของข้อมูลในระดับบริษัทมีค่อนข้างมาก หากนักลงทุนไม่สามารถเปรียบเทียบรายงานของหลายๆบริษัท หรือแม้แต่ในระหว่างสองบริษัทแล้ว คงเป็นไปได้ยากที่จะหาข้อสรุปว่าจะ การลงทุนในบริษัทไหนดีกว่ากันในมุมของ ESG


3. การขาดมาตรฐานของการจัดอันดับ ESG หากหน่วยย่อยที่สุดในระบบนิเวศน์ของการลงทุน ซึ่งก็คือ บริษัท กิจการร้านค้า ไม่มีมาตรฐานของการรายงานที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างแล้ว บริษัทจัดอันดับ ESG หรือสมาคมลงทุนต่างๆ ก็คงไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการประเมินผลและจัดอันดับด้าน ESG เช่นกัน ผู้จัดอันดับแต่ละแห่งคงต้องออกแบบกระบวนการจัดอันดับของตนเองเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจหรือไม่อาจเปรียบเทียบกันได้อยู่ดี การจัดอันดับ หรือการทบทวนอันดับที่ออกมาแต่ละครั้ง อาจนำมาซึงความสงสัยแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงยาก

 

 

แนวทางแก้ไข

ปัญหาที่พบ แม้จะดูเหมือนเล็ก แต่การแก้ไข ปรับระบบของการรายงาน ไม่ได้ง่ายหรือจำกัดขอบเขตเพียงแค่การรายงานเท่านั้น การมีระบบรายงานที่ถูกต้องควรแก้ไขตั้งแต่ระบบนิเวศน์ของการลงทุนเลยทีเดียว จริงๆ แล้ว ระบบนิเวศน์ของการลงทุนประกอบด้วยผู้เล่นต่างๆ มากมาย อาทิ นักลงทุน เช่น บริษัทจัดการลงทุน กองทุนส่วนบุคคล บริษัทและกิจการร้านค้าซึ่งมีธุรกรรมเกี่ยวกับ ESG หรือที่ไม่เป็น ESG มากมาย บริษัทจัดการข้อมูล เช่น Bloomberg, DJSI, FTSE4Good, MSCI ผู้กำหนดมาตรฐานการรายงาน เช่น Carbon Disclosure Project (CDP) , Climate Disclosure Standards Board (CDSB)  ผู้พัฒนากรอบระเบียบ เช่น International Integrated Reporting Council (IIRC), GRI 10 Reporting Principles ผู้กำกับดูแลทั้งภายในและระหว่างประเทศ และอื่นๆ ผู้เล่นต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีส่วนได้เสีย มีมุมมองที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับการรายงาน


และคงไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดที่จะทำให้การ ‘รายงานแบบ ESG’ สำเร็จสมบูรณ์ได้โดยลำพัง แนวทางที่ถูกต้อง


-ประการแรก คือ การทำให้ระบบนิเวศน์การลงทุนเป็นระบบที่โปร่งใส เป็นระบบนิเวศน์ที่เห็นทุกภาคส่วนในนั้น และเห็นบทบาทหน้าทั้งแบบปัจเจกและการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

-ประการที่สอง ที่มีความสำคัญคือ การจัดให้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างกันในหมู่ผู้เล่นต่างๆ  ซึ่งการแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อมูลที่แตกต่างกัน จะทำให้ได้กรอบความคิดที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

-ประการที่สาม คือ การสรุปผลและหาทางพัฒนาปรับปรุง นำไปสู่ตัวชี้วัดที่ดียิ่งขึ้น มาตรวัดต่างๆ เช่น พลังงานที่ใช้ ระดับการทุจริตคอรับชั่น หรืออื่นๆ จะเป็นตัววัดที่เป็นสากล และได้รับการยอมรับมากขึ้น สามารถนำไปใช้อ้างอิงและนำไปสู่การลงทุนแบบมี ESG ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

ผลกระทบต่อประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเริ่มมีการรายงานมุมมองเชิง ESG ตามกรอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีแบบแผนจากของต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังอยู่ในระดับการเริ่มต้นอยู่มากและอ้างอิงจากแหล่งต่างประเทศ หากแนวทาง ESG ของต่างประเทศซึ่งมีหลายรูปแบบในปัจจุบันต้องมีการสังเคราะห์และบูรณาการมากขึ้นในระดับของนิเวศน์การลงทุนแล้ว กระบวนการรายงาน ESG ของประเทศไทยคงต้องปรับเปลี่ยนจากที่เป็นอยู่อีกมาก และในระยะยาว ประเทศไทยควรพัฒนาระบบรายงานที่เหมาะสมกับสังคม เศรษฐกิจไทย และนำเทคโนโลยีมาช่วยในการประเมินผลมากขึ้นด้วย

 

 

ที่มาของข้อมูล  Seeking Return on ESG : Advancing the Reporting Ecosystem to Unlock Impact for Business and Society, World Economic Forum, Jan 2019

Share: