จัดเต็ม!ของขวัญปีใหม่คนใช้รถใช้ถนน “ประกันภัย 7บาทพลัส”คุ้มครองอุ่นใจเปิดฮอตไลน์คปภ.1186 ตลอด7วัน

ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ของทุกๆปี จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยว รวมไปถึงการจัดกิจกรรมและปาร์ตี้ข้ามคืน ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทั้งชีวิตและทรัพย์สิน “สูง”กว่าช่วงเวลาปกติ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยเฉพาะในช่วงเวลาเข้มข้น 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2562- วันที่ 2 ม.ค. 2563


โดยสำนักงาน คปภ. ได้ ผนึกกำลังกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมประกันภัย จัด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน”ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563 และเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัย “อุ่นใจปีใหม่พลัส” ซึ่งเป็นประกันภัยกลุ่มไมโครอินชัวรันส์ ซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขผู้ที่สามารถซื้อได้ เช่น ผู้ประกอบการซื้อเพื่อมอบความคุ้มครองแก่พนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า หรือบุคคลธรรมดาทั่วไป สามารถรวมตัวเป็นกลุ่ม ก็สามารถซื้อได้ โดยบุคคลทั่วไปรายเดี่ยว ซื้อได้ที่ธนาคารออมสิน และ ออนไลน “Shopee” เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. - 31 ม.ค. 2563


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาฯคปภ.) กล่าวว่า สำนักงาน ได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและพันธมิตรที่เป็นปู้ประกอบการสินค้าอุปโภค บริโภค บริการ และกิจการโทรคมนาคม จำนวนรวม 24 แห่ง ได้ร่วมมือกันจัดแพคเกจของขวัญความคุ้มครองการเดินทาง 3 ชิ้นใหญ่ ส่งท้ายปี 2562 แก่ประชาชนทั้งประเทศ ดังนี้


ของขวัญชิ้นแรก คือ กรมธรรม์อุ่นใจปีใหม่พลัส หรือ กรมธรรม์ประกันภัย 7บาทพลัส โดยผู้ซื้อจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 7 บาทจะได้รับความคุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีแรก การเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวารเนื่องจากอุบัติเหตุไม่รวมถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท กรณีที่สอง การเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวารเนื่องจากอุบัติเหตุจากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์จะได้รับความคุ้มครอง 5,000 บาท กรณีที่สาม ค่าใช้จ่ายจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยๆ (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จะได้รับความคุ้มครอง 5,000บาท และกรณีที่ 4 ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุวันบะ 150 บาท (สูงสุดไม่เกิน 30วัน) ส่วน
ผู้มีสิทธิเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20-70 ปีบริบูรณ์ สำหรับระยะเวลาการคุ้มครองจำนวน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำประกันภัย


“ถือเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีราคาถูกที่สุดในโลก แต่ให้ความคุ้มครองแบบคุณภาพคับแก้ว” เลขาฯคปภ.กล่าว


สำหรับของขวัญชิ้นที่สอง ดร.สุทธิพล กล่าวว่า จะเป็นการปรับปรุงและเพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ โดยมี 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกการปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจทั้งระบบ รวมถึงคู่มือตีความกรมธรรม์ ให้มีความทันสมัยและลดข้อขัดแย้ง ซึ่งจะมีผลบังคับ 1 มกราคม 2563 ประเด็นที่สองคือการเพิ่มความคุ้มครอง โดยเฉพาะกรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสองประเภท ที่เดิมไม่ต่ำกว่า 6 แสนบาท ปรับ “เพิ่ม”เป็นรวมไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งการประกันภัยภาคบังคับกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ จากเดิม 3 แสน เพิ่มเป็น 5 แสนบาท สูญเสียอวัยวะจากเดิม 2 – 3 แสนบาท เป็น 2 – 5 แสนบาท และกรณีที่ต้องใช้กระโหลกศรีษะเทียมให้ถือว่าเป็นการสูญเสียอวัยวะอื่นใดให้ได้รับความคุ้มครองเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 35,000 บาท และมีความคุ้มครองสูงสุดที่ 250,000 บาท


ส่วนการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจค่าสินไหมทดแทนขั้นต่ำเป็นจากเดิม3 แสน เพิ่มเป็น 5 แสนบาท โดยถ้ามีจำนวนเอาประกันภัยระหว่าง 5แสน – 2 ล้านบาท หากบุคคลภายนอกเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ตัวกรมธรรม์กำหนดให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนตามจำนวนเงินที่เอาประกันภัย สำหรับในส่วนที่เกิน 2 ล้านบาท กำหนดให้พิจารณาจ่ายตามฐานานุรูป ซึ่งจะมีผลบังคับวันที่ 1 เมษายน 2563


ของขวัญชิ้นที่สาม เป็นประกาศแบบมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ ที่ช่วยเพิ่มความคุ้มครองและกำกับเบี้ยประกันภัยให้ถูกลงและได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น


เลขาฯ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำนักงาน คปภ. ได้เปิดศูนย์บริการสายด่วน คปภ. 1186 อย่างครบวงจร เพื่อให้บริการ Hotline 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันอันตราย รวมทั้งให้มีการรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ Platform ทั้งในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต และ สำนักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อกำกับและติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ประชาชนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้เสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัย ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


“สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ดังนั้นผู้ใช้รถควรขับขี่รถด้วยความไม่ประมาท เตรียมสภาพร่ายกายและตรวจสภาพรถให้พร้อม และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ด้วยการ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร และสิ่งสำคัญก่อนการเดินทางขอให้ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยและวันหมดอายุของการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพื่อให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจ”ดร.สุทธิพลกล่าว
Share: